Znaczenie muraw kserotermicznych dla owadów zapylających – artykuł

18 marca 2021
Znaczenie muraw kserotermicznych dla owadów zapylających - artykuł

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W ramach dalszych poszukiwań literatury dotyczącej muraw kserotermicznych w zasięgu terytorialnym projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym (INT162), tym razem proponujemy zapoznanie się z artykułem pn. Znaczenie siedlisk ciepłolubnych dla ochrony dzikich pszczół (Apiformes) autorstwa J. Banaszak i L. Twerd z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Badania dzikich pszczół (Apiformes) prowadzono w Dolinie Dolnej Odry na obszarach Natura 2000 w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, w tym w granicach parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” (jednego z płatów muraw ujętych w projekcie INT162). W analizie uwzględniono 3 typy krajobrazu z murawami kserotermicznymi i napiaskowymi, różniące się udziałem roślinności drzewiastej. W sumie, w trakcie badań, zebrano tam 4158 okazów pszczół, reprezentujących 180 gatunków! Badania udowodniły, że murawy śródleśne z dużym udziałem ciepłolubnych lasów liściastych i kserotermicznych zbiorowisk krzewów są równie atrakcyjne dla dzikich pszczół jak siedliska otwarte (murawy napiaskowe, murawy kserotermiczne i wrzosowiska). Jednak to właśnie siedliska otwarte wyróżniają się największą liczbą i liczebnością rzadkich gatunków. Czynna ochrona muraw ciepłolubnych ma więc kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, w tym zasobów naturalnych Apiformes.

Artykuł opublikowany został trzy lata temu w grudniowym wydaniu publikacji naukowej Community Ecology  Tom 19 (2018): Wydanie 3 , str. 239–247.

Pełna treść artykułu, niestety wyłącznie w języku angielskim, dostępna jest tutaj oraz pod linkiem: https://akjournals.com/view/journals/168/19/3/article-p239.xml

Community Ecology, założona przez połączenie dwóch czasopism ekologicznych, Coenoses i Abstracta Botanica, została uruchomiona w celu stworzenia wspólnego globalnego forum dla ekologów zajmujących się społecznościami roślin, zwierząt i / lub mikroorganizmów z systemów lądowych, morskich lub słodkowodnych. Główne obszary tematyczne to: (I) teoria ekologiczna oparta na społeczności; (II) modelowanie społeczności ekologicznych; (III) ekofizjologia społecznościowa; (IV) dynamika czasowa, w tym sukcesja; (V) interakcje troficzne, w tym sieci troficzne i konkurencja; (VI) analiza wzorców przestrzennych, w tym kwestie skalowania; (VII) wspólnotowe wzorce bogactwa i różnorodności gatunkowej; (VIII) pobieranie próbek społeczności ekologicznych; (IX) metody analizy danych. Redaktorem naczelnym jest Ferenc Jordan.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


 

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Zamknij przybornik