Zmiany w projekcie INT162

Änderungen am INT162-Projekt

26 listopada 2021
Zmiany w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W nawiązaniu do następstw pandemii COVID-19 oraz licznych utrudnień w realizacji głównych działań ochrony czynnej, w projekcie  pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” wprowadzone zostały istotne zmiany. Wszystkie zmiany wymagały akceptacji Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz Instytucji Zarządzającej.

Najistotniejszą zmianą jest przedłużenie całego przedsięwzięcia do końca roku 2022. Powyższe umożliwi przeprowadzenie wypasu owiec w pasie granicznym, tj. działania którego nie udało się zrealizować w 70% w 2020 roku. Ponadto, do terenów objętych zabiegami ochrony czynnej włączony został fragment obszaru Natura 2000 Randowhänge bei Schmölln o łącznej powierzchni 10,6 ha, na terenie gminy Randowtal, w powiecie Uckermark w Barndenburgii. Zdjęcia ww. terenu – autorstwa Ch. Hoffamana zostały już zamieszczone  w galerii projektu: http://gajanet.pl/projekty/ochrona-muraw-kserotermicznych-w-polsko-niemieckim-obszarze-przygranicznym/. Za realizację zabiegów koszenia i usuwania krzewów z płatów muraw kserotermicznych obszaru Randowhänge bei Schmölln odpowiadać będzie Stowarzyszenie utrzymania krajobrazu Uckermark-Schorfheide e.V.

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

 

 

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik