Szczegóły postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Koszenie muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” – przetarg nieograniczony

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koszenia muraw kserotermicznych (np. kosiarką spalinową, wykaszarką spalinową, kosą ręczną lub spalinową – bez użycia ciężkiego sprzętu) wraz z ręcznym zgrabieniem i usunięciem pokosu z wykoszonej powierzchni oraz jego zagospodarowaniem przez Wykonawcę we własnym zakresie. Roślinność przeznaczoną do skoszenia stanowią rośliny zielne. Lokalizacja prac: fragmenty działek ewidencyjnych nr 1 obręb Pargowo i nr 1 obręb Barnisław w gminie Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie o łącznej powierzchni 9,66 ha. Działki te stanowią pas drogi granicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) - szczegółowy opis zamówienia przedstawia załączona poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający oczekuje wykonania całości zamówienia w terminie od dnia 31 lipca 2020 r., z zastrzeżeniem, iż prace związane z koszeniem i usuwanie pokosu muszą być wykonane do dnia 28 czerwca 2020 r. na nie mniej niż 50% powierzchni. Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162).

Załączone pliki

Zamknij przybornik