Szczegóły postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę: „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: VIIB. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w latach 2021-2022 VIIIB. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w latach 2021-2022 IXB. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022 (przetarg nieograniczony)

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych, z podziałem na poniższe części zamówienia: VIIB. rezerwat przyrody Stary Przylep – koszenie w latach 2021-2022 VIIIB. rezerwat przyrody Brodogóry – koszenie w latach 2021-2022 IXB. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022 w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zgodnie z poniższym opisem. Zakres różni się w odniesieniu do każdego z obszarów (części zamówienia). Działania powinny być wykonane według wskazań i pod nadzorem Zamawiającego. Szczegóły lokalizacji wykonania prac określają mapy w załącznikach nr 5a-5b do niniejszego SIWZ. Pomocniczo na stronie internetowej https://gajanet.pl/zamowienia-publiczne/. Zamawiający udostępnia pliki KML zasięgu zabiegu oraz przykładowe fotografie powierzchni. Do przeglądu ww. plików Oferenci mogą zastosować tymczasowe narzędzie bezpłatnie udostępnione w sieci - przykładowo na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/earth/download/gep/agree.html.

Załączone pliki

Zamknij przybornik