Szczegóły postępowania:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę: „Czynna ochrona muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” z podziałem na części: IXc. rezerwat przyrody Brodogóry – usuwanie krzewów i nalotu drzew w latach 2021-2022 (przetarg nieograniczony)

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekosystemowa dotycząca wykonania zabiegu ochrony czynnej (usuwania odrośli krzewów i samosiejek drzew) na terenie rezerwatu przyrody „Brodogóry” - fragmentów działek ewidencyjnych nr 32/1, 32/4 obręb Grzędziec w gminie Warnice oraz nr 7 obręb Czernice w gminie Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie o łącznej powierzchni 0,2 ha (według powierzchni ewidencyjnej!). Obszar tworzą skarpy o nachyleniu od 15 do 45° i wystawie południowo-zachodniej, od północy graniczące z gruntami ornymi. Gruntowe drogi dojazdowe przylegają wyłącznie do wschodniej i zachodniej części rezerwatu. Krzewy występują wyłącznie na obrzeżach muraw. Działania realizowane zgodnie z treścią rozporządzenia Nr 91/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Brodogóry" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 1, poz. 3 ze zm.). Zakres i sposób wykonania prac określony został szczegółowo w SIWZ. Szczegóły lokalizacji wykonania prac określa dodatkowo załączony plik KML zasięgu zabiegu. Do przeglądu pliku KML Oferenci mogą zastosować tymczasowe narzędzie bezpłatnie udostępnione w sieci - przykładowo na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/earth/download/gep/agree.html. Działania prowadzone są w ramach projektu pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162), finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Załączone pliki

Zamknij przybornik