Wsparcie “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski” (2008)

Cele projektu:

 • Monitorowanie procesu realizacji rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” poprzez monitoring realizacji samorządowych „Gminnych programów usuwania azbestu”, jako elementów programu rządowego, dotyczących ochrony środowiska i zdrowia obywateli ,
 • Promowanie i wspieranie wdrażania krajowego „Programu usuwania azbestu” oraz „Gminnych programów usuwania azbestu”,
 • Promowanie „dobrych praktyk” związanych z usuwaniem azbestu ze środowiska,
 • Wzmocnienie świadomości instytucji i obywateli RP o szkodliwości azbestu i jego negatywnym wpływie na zdrowie,
 • Ograniczenie zagrożeń związanych z jakością powietrza w Polsce niesionych przez azbest. Działania na rzecz ograniczania uwalniania do środowiska czynników zagrażających zdrowiu i życiu (włókna azbestu),
 • Zwiększenie indywidualnego zaangażowania instytucji i obywateli w rozwiązywanie problemu usuwania azbestu na terytorium RP,
 • Włączenie instytucji naukowych w celu profesjonalizacji działań monitoringowych i edukacyjnych.

Ramy czasowe: Styczeń 2008 – Grudzień 2008

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami bezpośrednimi projektu są:

 • Samorządy gminne (2489 gmin, 100 %)
 • Samorządy wojewódzkie wszystkich 16 województw w Polsce: Zarządy Województw,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości (min. 2500),
 • naukowe instytucje badawcze zajmujące się azbestem,
 • obywatele RP (min. 8 mln),
 • wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Ministerstwo Środowiska. Odbiorcy pośredni:
 • firmy zajmujące się profesjonalnym usuwanie m azbestu,
 • media ogólnopolskie.

Działania:

 • monitoring samorządów gminnych,
 • konferencja ogólnopolska „5 lat funkcjonowania krajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Dotychczasowe efekty i potencjał w przyszłości”,
 • monitoring powietrza w środowisku miejskim pod kątem zawartości włókien azbestu,
 • wystawa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim na temat szkodliwości azbestu,
 • działalność lobbingowa względem 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska SA,
 • wydawnictwo książkowe podsumowujące projekt.
Zamknij przybornik