Więźniowie dla przyrody. Rozwijanie walorów turystycznych i przyrodniczych parku natury Dolina Miłości i rezerwatów przyrody w woj. zachodniopomorskim (2012-2013)

Cel projektu:

  1. wykorzystanie potencjału i zasobów energetycznych osadzonych,
  2. włączenie osadzonych do prac społecznych, przygotowujących ich do kontaktu z życiem za „więzienną kratą”,
  3. zachowanie cennych walorów przyrodniczych parku naturalistyczno-krajobrazowego “Dolina miłości” oraz wybranych rezerwatów “Brodogóry” i “Stary Przylep”.

Działania:

Do prac społecznych w ramach powyższego projektu zaangażowani zostali osadzeni z zakładów karnych w Słońsku oraz Stargardzie Szczecińskim. Było to możliwe dzięki umowie zawartej z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie . W ramach niniejszego projektu wykonany został szereg prac porządkowych na terenie parku “Dolina Miłości” oraz w wybranych rezerwatach przyrody (głównie “Stary Przylep” oraz “Brodogóry”). Podejmowane przez Federację Zielonych “GAJA” działania umożliwiają utrzymanie ww. obszarów w należytym stanie, zarówno pod kątem czystości jak i pod katem technicznym.

Na terenie paku “Dolina Miłości” osadzeni wykonali proste prace porządkowe: grabienie/pielenie ścieżek i alejek, zbieranie śmieci,  przycinanie trawy, koszenie muraw, usuwanie pokosu,  usuwanie powalonych drzew z ścieżek udostępnionych turystom, czyszczenie stawów, udrażnianie przepływów pomiędzy stawami.

Na terenie rezerwatów wykonane zostały prace zgodne z miejscowymi planami ochrony przyrody lub obowiązującymi zarządzeniami, mającymi na celu zachowanie cennych siedlisk oraz gatunków fauny i flory. Do podstawowych zadań osadzonych podczas prac na terenach rezerwatów przyrody należało tu także usuwanie śmieci oraz wykonywanie zabiegów czynnej ochrony przyrody (np. koszenie płatów muraw kserotermicznych, usuwanie roślinności niepożądanej, tj. tarnina, akacja, róża, głóg, berberys, zacieniającej chronione gatunki ciepłolubne).

dla_natury

Efekty:

  1. uspołecznienie osadzonych,
  2. zaspokojenie potrzeby kontaktu osadzonych ze światem zewnętrznym,
  3. wskazanie odpowiednich wartości w obszarze ochrony przyrody,
  4. uporządkowanie parku i udostępnienie dla turystów.

 


Budżet i sponsorzy:

środki własne.

 

W okresie 6.05-31.10.2013 r. prace porządkowe i konserwatorskie wsparło:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

pge_ozedo

 

Obraz wyróżniający autorstwa: James Timothy Peters z Pixabay

Zamknij przybornik