Salmon Return – inwentaryzacja barier dla migracji łososiowatych w Polsce (2019-2021)

Cel projektu:

Opracowanie listy barier możliwych do usunięcia, istotnych dla poprawy możliwości migracji ichtiofauny z naciskiem na salmonidy w rzekach Polski.

Działania:

1. Analiza dostępnych danych w oparciu o listy rzek priorytetowych do udrożnienia.
2. Współpraca z Polskim Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie opracowania wybranych barier do usunięcia (Zarząd Zlewni Koszalin, Zarząd Zlewni Stargard).
3. Opracowanie koncepcji udrożnienia:
– Ina- Stargard, dopływy,
– Polnica – Sianów,
– Rega – dolny jaz w Trzebiatowie,
– Wisła – analiza Włocławka w kontekście usunięcia zapory, jako, obecnie, jedynej bariery dla znacznej części dorzecza Wisły,
– Drwęca – analiza nieudanych prób udrożnienia,
4. Lista propozycji jako wkład w opracowanie Coalition Clean Baltic przedstawione HELCOM.

Efekty:

1. Wkład do raportu CCB dla HELCOM – dokument.
2. Nawiązanie kontaktu z inicjatywnymi grupami z nad Drwęcy i Regi.
3. Koncepcje gotowe do użycia w ramach aplikacji do LIFE/ FZG- EGB oraz FZG – TPRIIG/ROD.

Czas realizacji:

1-sza edycja: 2019-2021.

Zasięg:

Ogólnopolski. Przy czym FZ GAJA realizuje projekt głównie w zasięgu regionalnym tj. na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Źródła finansowania:

    

Zamknij przybornik