Punkt doradczy dla rolników przyjaznych przyrodzie – STO-S korzyści dla rolników (2008)

Cel projektu:

Uświadamianie rolników o konieczności ochrony przyrody i środowiska oraz korzyściach z tego wynikających oraz pomoc w uzyskiwaniu dopłat.

Działania :

Koordynowanie Punktu Doradczego dla rolników przyjaznych przyrodzie, udzielanie porad telefonicznych, mailowych oraz bezpośrednio podczas wizyt rolników w Punkcie, pomoc przy wypełnianiu wniosków na dopłaty obszarowe i ONW oraz innych niezbędnych do ubiegania się o płatności, konsultacje terenowe, opracowanie tekstów do artykułów prasowych oraz informacji na stronę WWW stowarzyszenia do działu Internetowy Punkt Doradczy dla rolników przyjaznych przyrodzie.

Efekty:

Udzielono kompleksowych porad z zakresu przestrzegania Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, a w szczególności dotyczącej postępowania w zakresie wykorzystania ścieków dla celów rolniczych, wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie (gospodarka odpadami), dobrostanu zwierząt (ochrona praw zwierząt), stosowania i przechowywania nawozów naturalnych i mineralnych, stosowania środków ochrony roślin, utrzymania czystości i porządku w gospodarstwie, ochrony gleby, ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, gospodarowania na użytkach zielonych, ochrony siedlisk przyrodniczych.
Udzielono informacji o sieci Natura 2000. Pomagano w ustaleniu czy gospodarstwo znajduje się na obszarze chronionym, ponieważ informacja taka będzie niezbędna przy ubieganiu się o płatności dla obszarów Natura 2000 w ramach płatności rolnośrodowiskowych. Rolnik, którego gospodarstwo położone będzie w obszarze chronionym otrzyma informacje o konsekwencjach jakie płyną dla jego gospodarstwa z tego tytułu raz wszelką wiedzę pomocną w spełnieniu wymagań stawianych funkcjonowaniu gospodarstw rolnych w Naturze 2000.
Poinformowano o możliwościach realizacji Programu rolnośrodowiskowego wraz ze wstępnym dobieraniem pakietów dla danego gospodarstwa. Informacji udzielano uwzględniając nowy PROW na lata 2007-2013, w którym to program rolnośrodowiskowy uległ dość znacznym modyfikacjom.
W ramach Punktu udzielono także porad na wiele innych tematów, związanych z rolnictwem w sposób pośredni.

Finansowanie:

Zamknij przybornik