Ochrona morświna w wodach Bałtyku (od 2005 r. działanie ciągłe)

Cel projektu:

Morświny to dzisiaj jedne z najbardziej tajemniczych zwierząt w Bałtyku. Wciąż tu żyją, chociaż współcześnie widujemy je niezwykle rzadko. Prawdopodobnie populacja morświnów w Bałtyku liczy nie więcej niż 600 sztuk. Celem projektu w latach 2005-2006 była prezentacja szerokim kręgom społeczeństwa, a zwłaszcza organizacjom pozarządowym (ekologicznym i producentów ryb), organizacjom rządowym (w tym międzynarodowym, np. HELCOM) zajmującym się rybołówstwem lub ochroną przyrody, oraz instytucjom naukowym zajmującym się badaniem ekosystemu Morza Bałtyckiego, a więc wszystkim użytkownikom tego morza mogącym natknąć się na te rzadkie i chronione zwierzęta, najnowszych informacji dotyczących stanu populacji morświna w Morzu Bałtyckim i czynników, które spowodowały lub wciąż powodują, że jest to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków w Bałtyku Właściwym, a także przedstawienie koniecznych działań proponowanych przez Coalition Clean Baltic i Federacji Zielonych Gaja mających na celu ocalenie zagrożonej wyginięciem bałtyckiej populacji morświna.

Działania i efekty:

W wyniku zapoczątkowanych w 2005 r. działań, zebrane zostały materiały do opracowania, które posłużyły do przygotowania do druku i wydania broszur informujących o konieczności ochrony morświna w Morzu Bałtyckim. W 2006 r. wydanych zostało 5000 egzemplarzy broszur w języku angielskim (“The Baltic Harbour Porpoise needs protection!”) oraz 3000 w polskim (“Morświn potrzebuje ochrony”).

Rozpoczęta już dystrybucja wydrukowanych broszur miała za zadanie uzyskanie podstawowego rezultatu, jakim jest wzrost świadomości społeczeństw w Polsce i innych krajach nadbałtyckich oraz w krajach UE odnośnie potrzeby ochrony morświna w Bałtyku.

W 2015 r. opublikowana została kolejna zaktualizowana broszura:

Projekt jest działaniem długofalowym.

 

Partnerzy projektu:

Budżet i sponsorzy:

 

 

Źródło zdjęcia promującego projekt: https://dinoanimals.pl/zwierzeta/morswin-phocoena-phocoena/

 

 

Zamknij przybornik