Wzorcowa konserwacja reliktowych muraw kserotermicznych zachodniej części Pomorza – rezerwat Brodogóry” (2004-2005)

Rezerwat przyrody “Brodogóry” jest jednym z najcenniejszych obiektów utworzonych dla ochrony zanikających w całym kraju muraw kserotermicznych – zbiorowisk ciepłolubnych roślin. Rezerwat znajduje się w pobliżu południowego krańca jeziora Miedwie na zboczach rozciągających się nad szosą w pobliżu wsi Grędziec.

W Brodogórach, na powierzchni 5,5 hektara, znajdują się stanowiska 51 gatunków roślin kserotermicznych, z ogólnej liczby 106, występujących na całym obszarze Pomorza, oraz trzy zbiorowiska muraw stepowych.
Z gatunków kserotermicznych rosnących w rezerwacie 19 zaliczonych jest do różnych kategorii zagrożenia, 5 objętych ochroną całkowitą, 4 podlegają ochronie częściowej, a 1 ujęty jest w Polskiej czerwonej księdze roślin.

W ciągu ostatnich 12 lat obserwacji prowadzonych na terenie rezerwatu stwierdzono, że powierzchnia muraw kserotermicznych zmniejszyła się o 80%, dlatego szybkie przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich jest jedyną szansą na zachowanie walorów przyrodniczych tego obiektu.

Co zrobiliśmy?

– wyeliminowaliśmy zakrzewienia i zadrzewienia z 25% powierzchni rezerwatu,

– wyeliminowaliśmy łany trzcinnika i jeżyn na zboczach rezerwatu (łącznie około 60% powierzchni rezerwatu).

Do czego doprowadzić miała realizacja projektu?

– przeciwdziałać zarastaniu muraw kserotermicznych (eliminacja gatunków negatywnych), w których występują rzadkie gatunki roślin, jak np. ostrołódka kosmata, i utrzymamy pożądany stan otwartych zbiorowisk murawowych (stosowanie zabiegów ochronnych protegujących gatunki murawowe),

– przeciwdziałać zniekształceniom warunków siedliskowych, na których występują populacje rzadkich gatunków roślin (gatunki specjalnej troski), takich jak: Anthericum liliago – pajęcznica liliowata – Polska Czerwona Księga Roślin – gatunek chroniony, Stipa capillata – ostnica włosowata – gatunek chroniony, Oxytropis pilosa – ostrołódka kosmata – gatunek chroniony, Scorzonera purpurea – wężymord stepowy – gatunek chroniony.
Zabiegi konserwatorskie rozpoczęły się 11 marca 2005. Pierwsze ich efekty były widoczne już wiosną 2006 roku.

Wprowadzane przez nas działania były zgodne z Planem ochrony rezerwatu roślinności kserotermicznej Brodogóry k. Grędzca (Janicki, Prajs 2002) oraz będą przebiegały we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
Realizacja projektu była możliwa dzięki ścisłej współpracy pomiędzy Federacją Zielonych “GAJA” a Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody dr Maciejem Trzeciakiem.

Projekt finansowany był ze środków finansowych

Znalezione obrazy dla zapytania gef logo

Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska

oraz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach wspólnego konkursu grantowego ww. sponsorów na ochronę ekosystemów łąkowych.

Zamknij przybornik