Modelowy program podnoszenia wiedzy rolników o Zwykłej Dobrej praktyce Rolniczej jako wdrażanie acquis UE w zakresie środowiska” (2007)

Cele projektu:

Podniesienie wiedzy rolników z zakresu ochrony środowiska w oparciu o wybrane elementy acquis UE dotyczące prowadzenia działalności rolniczej o ograniczania jej negatywnego wpływu na środowisko.

Działania:

Koordynowanie Punktu Doradczego dla rolników przyjaznych przyrodzie, udzielanie porad telefonicznych, mailowych oraz bezpośrednio podczas wizyt rolników w Punkcie, pomoc przy wypełnianiu wniosków na dopłaty obszarowe i ONW oraz innych niezbędnych do ubiegania się o płatności, konsultacje terenowe, organizacja szkoleń oraz przygotowanie i prowadzenie wykładów na temat Programu rolnośrodowiskowego 2007-2013, opracowanie broszury „Poradnik dla rolników przyjaznych przyrodzie”:

opracowanie tekstów do artykułów prasowych oraz informacji na stronę www stowarzyszenia do działu Internetowy

Punkt Doradczy dla rolników przyjaznych przyrodzie.

Efekty:

Przeprowadzono cykl 16 nieodpłatnych szkoleń dla rolników z 16 gmin o następującej tematyce:

– rozpoznawanie gatunków roślin wskaźnikowych dla Programu rolnośrodowiskowego oraz gatunków roślin chronionych z uwzględnieniem metod ich ochrony, rozpoznawanie siedlisk Natura 2000, uwzględnionych w Programie Rolnośrodowiskowy;
– rozpoznawanie gatunków ptaków wskaźnikowych dla Programu rolnośrodowiskowego oraz gatunków ptaków chronionych oraz omówienie zagrożeń dla występowania tych ptaków, metody ochrony, wskazanie siedlisk charakterystycznych dla ptaków uwzględnionych w Programie rolnośrodowiskowy,
– Program rolnośrodowiskowy na lata 2007-2013 – założenia, zasady realizacji, przedstawienie dostępnych pakietów wraz z podaniem projektowanych stawek płatności oraz szczegółowe omówienie wymogów dla poszczególnych pakietów; krótkie omówienie zagadnienia Natura 2000,
– Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza – omówienie zasad obowiązujących przy przestrzeganiu Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej wraz z podaniem sposobów ich przestrzegania oraz przedstawieniem zakresu kontroli, organów kontrolujących i odpowiedzialności karnej oraz dobrostan zwierząt.
Udzielono kompleksowych porad z zakresu przestrzegania Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej, a w szczególności dotyczącej postępowania w zakresie wykorzystania ścieków dla celów rolniczych, wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie (gospodarka odpadami), dobrostanu zwierząt (ochrona praw zwierząt), stosowania i przechowywania nawozów naturalnych i mineralnych, stosowania środków ochrony roślin, utrzymania czystości i porządku w gospodarstwie, ochrony gleby, ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, gospodarowania na użytkach zielonych, ochrony siedlisk przyrodniczych.
Udzielono informacji o sieci Natura 2000. Pomagano w ustaleniu czy gospodarstwo znajduje się na obszarze chronionym, ponieważ informacja taka będzie niezbędna przy ubieganiu się o płatności dla obszarów Natura 2000 w ramach płatności rolnośrodowiskowych. Rolnik, którego gospodarstwo położone będzie w obszarze chronionym otrzyma informacje o konsekwencjach jakie płyną dla jego gospodarstwa z tego tytułu oraz wszelką wiedzę pomocną w spełnieniu wymagań stawianych funkcjonowaniu gospodarstw rolnych w Naturze 2000.
Poinformowano o możliwościach realizacji Programu rolnośrodowiskowego wraz ze wstępnym dobieraniem pakietów dla danego gospodarstwa. Informacji udzielano uwzględniając nowy PROW na lata 2007-2013, w którym to program rolnośrodowiskowy uległ dość znacznym modyfikacjom.
Rolnicy uzyskiwali także pomoc:
– w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe i załączników graficznych,
– w wypełnieniu wniosków o dopłaty rolnośrodowiskowe,
– w wypełnieniu zgłoszenia do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych,
– w wypełnianiu wniosku do jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne o objęcie planem kontroli.
W ramach Punktu udzielono także porad na wiele innych tematów, związanych z rolnictwem w sposób pośredni, jak np. możliwość dofinansowania rekultywacji dzikich wysypisk śmieci, utylizacji przeterminowanych środków ochrony roślin itp.
Przygotowano i wydano broszurę Poradnik dla rolników przyjaznych przyrodzie, która rozdystrybułowano podczas szkoleń oraz w trakcie spotkań z rolnikami w Punkcie Doradczym.
Zapewniono edukację medialną za pomocą zamieszczenia artykułów prasowych w 16 gazetach lokalnych.
Przeprowadzono konsultacje terenowe w 15 gospodarstwach pod kątek identyfikacji cennych siedlisk roślin i zwierząt, obszaru Natura 2000, rolnictwa ekologicznego oraz Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej.

 

Budżet i sponsor:

Zamknij przybornik