Konserwacja muraw kserotermicznych w rezerwacie “Bielinek” (2003-2007)

Celem konserwacji reliktowych muraw kserotermicznych w rezerwacie Bielinek było zachowanie stanowisk rzadkich gatunków roślin oraz reliktowych zbiorowisk roślinności stepowej. Spośród osobliwości flory rezerwatu “Bielinek” sześć gatunków ujętych jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a trzy z nich – dąb omszony, oman niemiecki i nawrot czerwonobłękitny – mają tam swoje jedyne stanowiska w Polsce.

Do usuwania zbędnych roślin w rezerwacie zatrudnione zostały przeszkolone osoby – członkowie Federacji Zielonych “GAJA”, którzy wcześniej uczestniczyli w pracach konserwacyjnych na terenie rezerwatu “Bielinek”. Osoby te przeszły przeszkolenie wysokościowe i mają doświadczenia w pracach wykonywanych na sprzęcie alpinistycznym, który jest używany ze względu na duże nachylenie zboczy. Do prac pomocniczych zatrudniona została także społeczność lokalna. Należy podkreślić, że zdecydowana większość mieszkańców wsi Bielinek to osoby bezrobotne bez większych szans na prace. Projekt oprócz walorów związanych z ochroną środowiska naturalnego odgrywał znaczącą rolę w zmniejszaniu bezrobocia w na terenach przyległych do rezerwatu.

Już  2005 r. poprawiliśmy na obszarze rezerwatu warunki siedliskowe dla takich roślin, jak: dąb omszony, oman niemiecki i nawrot czerwonobłękitny, pajęcznica liliowata, ostnica włosowata, ostrołódka kosmata oraz wężymord stepowy – wszystkie chronione, ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

Podsumowanie i efekty wszystkich przeprowadzonych prac opisane zostały w broszurze pt.: “Konserwacja muraw kserotermicznych w rezerwacie Bielinek” (B. Prajs, J. Szumin, 2004) – zamieszczonej w dziale publikacje.

Projekt konserwacji muraw stepowych w rezerwacie Bielinek rozpoczął się w czerwcu 2003 roku i trwał do końca roku 2007.

Środki finansowe na przeprowadzenie pierwszego etapu prac ochronnych w rezerwacie “Bielinek”
Federacja Zielonych “GAJA” uzyskała  z funduszy:

 Programu Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Partnerzy:

Wojewódzki Konserwator Przyrody

Dyrekcja Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Nadleśnictwo Chojna

Zamknij przybornik