Inicjatywy w ramach Programu „Młodzież w działaniu” (2008-2010)

Cele projektu/programu:

Podniesienie wiedzy uczestników wymiany jak w prosty sposób można każdego dnia przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego.

Działania (odrębne projekty):

1. Wymiana młodzieżowa „Your planet – your choice, Lithuania 2008”
Wymiana odbywała się w Wilnie, uczestniczyło w niej 5 grup narodowych z całej Europy. Grupy te miały za zadanie przystosowanie lokalnego zaniedbanego parku w Ciobiskis do użytku przez turystów: zbudowanie ekologicznych ław i stołu z drewna, posprzątanie zeschniętych liści i gałęzi, budowa kładek na stawie. Drugim działaniem było zorganizowanie akcji ulicznej na terenie parku w Wilnie, podczas której uczestnicy wymiany informowali przechodniów, mieszkańców Wilna o tym, jak chronić środowisko na co dzień. Powstały broszurka informacyjna, instalacja pt. „Ile czasu to się rozkłada?”, stoiska tematyczne, kącik dla dzieci.Uczestnicy wymiany podczas wielu dyskusji i przygotowań do akcji ulicznej dowiedzieli się, co każdy z nas może zrobić, by chronić środowisko naturalne. Dzięki temu powstała broszura informacyjna w językach angielskim i litewskim do rozdawania przechodniom. Oprócz tego przywrócony okolicznym mieszkańcom został zabytkowy park, gdzie uczestnicy wymiany posprzątali, zbudowali ekologiczne drewniane ławy i stół oraz kładki na tamtejszym stawie. Międzynarodowy charakter wymiany również miał swoje znaczenie – podczas wieczorów narodowych uczestnicy mieli okazję poznać historię i kulturę kraju swoich kolegów. Czas realizacji: 01.07.2008 – 08.08.2008. Budżet i sponsor: Turecka Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” (środki Unii Europejskiej).

2. Projekt „Socrates Democracy School”
Projekt „Socrates Democracy School” to inicjatywa bilateralna młodych ludzi z Turcji i Polski. Partnerem projektu i organizacją goszczącą była ADANA YOUTH CITY COUNCILE z Adany w Turcji. W projekcie, który miał formę warsztatów, udział wzięło 24 młodych ludzi.
Celem warsztatów było ukazanie demokracji w praktyce – możliwości, ale i obowiązków jakie ona ze sobą niesie. Szczególny nacisk położony został na kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa młodzieży, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i przeciwstawienie
się biernemu uczestnictwu w procesach demokratycznych. Warsztatom przyświecała idea wielokulturowości, tolerancji i zrozumienia.
Czas realizacji: 14.07. – 20.07.2008. Budżet i sponsor: Turecka Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” (środki Unii Europejskiej).

3. Projekt „Kingom of Peace”
Warsztaty „Kingom of Peace” to międzynarodowa inicjatywa młodzieżowa na rzecz pokoju, demokracji, tolerancji i społeczeństwa obywatelskiego. W warsztatach wzięło udział 32 młodych ludzi z Turcji, Włoch, Estonii, Litwy i Polski, zainteresowanych szeroko pojętą te matyką edukacji na rzecz pokoju i demokracji. Warsztaty odbyły się w Adanie, w Turcji, a ich inicjatorem i organizacją goszczącą była ADANA YOUTH CITY COUNCILE. Celem warsztatów było zintegrowanie młodych ludzi z różnych krajów Europy i reprezentujących różne kultury wokół problemu pokoju i demokracji, zwłaszcza w kontekście jednoczącej się Europy. Powyższe cele osiągnięte zostały w trakcie licznych form aktywizacji uczestników warsztatów w atmosferze wielokulturowości. Czas realizacji: 22.01. – 29.01.2008. Budżet i sponsor: Turecka Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” (środki Unii Europejskiej).

4. Projekt „Youth for Endangered Species”
Projekt „Youth for Endangered Species” to międzynarodowa inicjatywa młodzieżowa na rzecz ochrony przyrody, a zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem. W wymianie młodzieżowej wzięło udział 6 organizacji młodzieżowych z Serbii, Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Węgier, Macedoni i Polski. Projekt zrealizowany został w się Kostunici, w Serbii, a jego inicjatorem i organizacją goszczącą była ENVIRONMENT ENGINEERING GROUP.Celem wymiany młodzieżowej było zintegrowanie młodych ludzi z różnych krajów Europy i reprezentujących różne kultury wokół problemu ochrony przyrody. Powyższe cele osiągnięte zostały w trakcie licznych form aktywizacji uczestników warsztatów w atmosferze wielokulturowości. W ramach projektu zrealizowany został również Dzień Informacyjny dot. problematyki podjętej w projekcie, dnia 5 czerwca 2009 r., w siedzibie Federacji Zielonych GAJA. Czas realizacji: 18-26.04.2009.
Zasięg: projekt międzynarodowy. Budżet i sponsor: Youth in Action Programme (środki Unii Europejskiej).

5. Projekt “Youth as main power of Sustainable development in Europe”
Głównym tematem inicjatywy „Youth as main Power of Sustainable development in Europe” jest nawiązanie kontaktów i budowanie partnerstw na rzecz przyszłej współpracy i wspólnego aplikowania o środki na Wymiany Młodzieży, Wolontariat Europejski i Szkolenia oraz tworzenie sieci projektów w ramach programu Młodzież w Działaniu. W projekcie wzięło udział przedstawiciele 23 organizacji młodzieżowych z Serbii, Niemiec, Hiszpanii, Łotwy, Portugalii, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Rumunii, Turcji, Bułgarii, Macedionii i Polski. Projekt zrealizowany został w miejscowości Rudnik, w Serbii, a jego inicjatorem i organizacją goszczącą była ENVIRONMENT ENGINEERING GROUP. Czas realizacji: 12-18.12.2009. Zasięg: projekt międzynarodowy. Budżet i sponsor: Youth in Action Programme (środki Unii Europejskiej).

6. Projekt „Who will remember me? 3”
Głównym tematem inicjatywy „Who will remember me? 3” jest nawiązanie kon-taktów i budowanie partnerstwa na rzecz przyszłej współpracy i wspólnego szerzenie wiedzy na temat zagrożonych gatunków na kontynencie europejskim oraz tworzenie sieci projektów w ramach programu Młodzież w Działaniu. W projekcie wzięło udział przedstawiciele 23 organi-zacji młodzieżowych z Serbii, Hiszpanii, Portugalii, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Macedionii i Polski. Projekt zrealizowany został w miejscowości Kostunici, w Serbii, a jego inicjatorem i organizacją goszczącą była ENVIRONMENT ENGINEERING GROUP. Kon-tynuacją projektu były otwarte warsztaty zorganizowane po powrocie w Polsce.W ramach pro-jektu przeprowadzono otwarte warsztaty realizowane w celu propagowaniu wiedzy o zagrożeniach dla rodzimej fauny.Dnia 14 czerwca 2010 w kawiarni Kana zorganizowano warsztaty na których prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego dr Jacek Kaliciuk prezen-tował zgromadzonym zagrożenia dla rodzimej fauny płynące z działalności gospodarczej czło wieka. O spotkaniu informowały rozwieszone w instytucjach naukowych plakaty oraz notki w portalach internetowych.
Czas realizacji: Spotkanie w Kostunici: 25.04 – 02.05 2010, warsztaty: 14.06.2010. Zasięg: projekt międzynarodowy.
Budżet i sponsor: Youth in Action Programme (środki Unii Europejskiej).

7. Projekt “Promoting cultural diversity for sustainable development”
Głównym celem tego projektu jest zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie różnorodności kulturowej. Poza tym poznanie zabytków materialnych innych krajów, doświadczenie stylów życia innych narodów. Uczestnicy wymiany wyrażali swoje postawy, idee, doświadczenia i kreatywność poprzez fotografię – pod koniec wymiany zorganizowana została wystawa ich prac. Podczas wymiany miały miejsce kreatywne warsztaty, dyskusje, praca w grupach, odgrywanie scenek. Projektowi przyświecały cele takie jak – edukacja nieformalna, solidarność, wielokulturowość, tolerancja. W wymianie młodzieży wzięło udział 30 przedstawicieli organizacji młodzieżowych z Grecji, Polski, Bośni i Hercegowi-ny oraz z Horwacji. Projekt zrealizowany został w miejscowości Kotor, w Czrnogórze, a jego inicjatorem i organizacją goszczącą był „Omiadinski kulturni centar JUVENTAS”. Czas realizacji: 21-29.08.2010.
Zasięg: projekt międzynarodowy. Finansowanie: Youth in Action Programme (środki Unii Europejskiej).

Obraz wyróżniający autorstwa: Lothar Dieterich z Pixabay.

 

Zamknij przybornik