Biuro Informacji Ekologicznej (2001)

Zadaniem Biura było zbieranie, przetwarzanie i dystrybucja informacji o stanie środowiska i działaniach podejmowanych w celu jego skuteczniejszej ochrony. Nasze działania skupiały się wokół poprawy wypełniania misji ośrodka, integracji środowiska pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) w regionie, profesjonalizacji działań organizacji i wolontariuszy, oraz poprawy zarządzania w ramach istniejących struktur organizacyjnych. Biuro wspierało inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony środowiska, oraz obsługuje projekty, kampanie i programy prowadzone przez FEDERACJĘ ZIELONYCH „GAJA”.

Działalność Biura w roku 2001
􀂃 Działania interwencyjne oraz informacyjne w ramach „zielonego teflonu”;
􀂃 Wzmacnianie udziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska;
􀂃 Obsługa informacyjna projektów i programów realizowanych w ramach FEDERACJI ZIELONYCH „GAJA”;
􀂃 Wzmacnianie wdrażania przepisów ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie;
􀂃 Współtworzenie internetowego serwisu informacyjnego Polskiej Zielonej Sieci;
􀂃 Dystrybucja materiałów edukacyjnych.

Osiągnięte efekty…
􀂃 Zielony telefon w roku 2001 był źródłem informacji dla mieszkańców Pomorza Zachodniego o stanie środowiska, dzięki czemu spełnił on dobrze swoją funkcję edukacyjną. Szacujemy, iż z informacji udzielonych telefonicznie oraz przesłanych poprzez Internet, skorzystało nie mniej niż 90 osób;
􀂃 Udzieliliśmy blisko 35 porad prawnych dotyczących postępowania administracyjnego w ramach wydawanych decyzji istotnych dla środowiska, oraz 8 w sprawie sposobów przeciwdziałania uciążliwym emisją zanieczyszczeń;
􀂃 W przypadku telefonów interwencyjnych każdorazowo dokładnie zapoznawaliśmy się ze sprawą, aby móc obiektywnie i jednoznacznie rozstrzygnąć o jej zgodności ze statutową działalnością organizacji. W rezultacie aktywnie braliśmy udział w 4 postępowaniach administracyjnych. W 2 przypadkach organy wyższej instancji podtrzymały zasadność wniesionych przez nas uwag. W pozostałych przypadkach postępowania zostały wstrzymane;
􀂃 Wystąpiliśmy z 14 wnioskami o dostęp do informacji o środowisku, z czego 11 zostało przez nas skutecznie wyegzekwowanych;
􀂃 W cyklu miesięcznym opracowaliśmy 12 serwisów informacyjnych z kraju i zagranicy, które zostały umieszczone na stronach internetowych Polskiej Zielonej Sieci: www.zielonasiec.pl
􀂃 Przekazaliśmy do 120 organizacji pozarządowym publikację Polskiej Zielonej Sieci, poświęconej ubieganiu się o dostęp do informacji o środowisku. Ponadto materiały oraz książki z zakresu edukacji ekologicznej zostały rozdystrybuowane do 10 szkół w regionie Pomorza Zachodniego;
􀂃 Udzieliliśmy wsparcia merytorycznego i administracyjnego 5 lokalnym grupom społecznym i organizacjom pozarządowym.

Ponadto…
􀂃 Wspierając realizację poszczególnych programów oraz projektów FEDERACJI przygotowaliśmy 4 konferencje prasowe oraz 17 komunikatów prasowych, które zostały przesłane do redakcji ogólnopolskich i regionalnych gazet, rozgłośni radiowych oraz telewizyjnych;
􀂃 Zorganizowaliśmy 3 akcje informacyjne dotyczące utajnienia przewozu zubożonego uranu przez terytorium Polski oraz akcje informującą społeczeństwo o nieuczciwych producentach, którzy łamią prawo nie znakując swoich produktów zawierających składniki zmodyfikowane genetycznie;
􀂃 Zorganizowaliśmy w Międzyzdrojach międzynarodową Konferencję Bałtycką w ramach dorocznego spotkania koalicji Czystego Bałtyku;
􀂃 Przygotowaliśmy konferencję regionalną poświęconą lokalnej Agendzie 21, w której uczestniczyło 41 przedstawicieli gmin woj. zachodniopomorskiego. Uczestnicy konferencji zarówno jak i przedstawiciele gmin, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli wziąć w niej udziału, otrzymali opracowane materiały na temat źródeł finansowania przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju;
􀂃 Przetłumaczyliśmy przykłady dobrych praktyk w krajach Europy Zachodniej, które zostały włączone do opracowanej publikacji „Lokalna Agenda 21 – przykłady przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Działania Biura finansowano ze środków Funduszu Matra Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów oraz Milieukontakt.

Część dotyczącą promocji przedsięwzięć na rzecz zrównoważonego rozwoju finansowano ze środków przekazanych przez Koalicję Czystego Bałtyku

 

Zdjęcie wyróżniające autorstwa: Momentmal z Pixabay.

 

Zamknij przybornik