Baltic MANURE – Bałtyckie Forum Innowacyjnych Technologii Gospodarowania Gnojowicą (2010-2011)

Cele projektu:

Długoterminowym celem strategicznym projektu Baltic Manure była zmiana powszechnego postrzegania gnojowicy jako kłopotliwego odpadu i ukazanie jej, jako wartościowego surowca o istotnym potencjale ekonomicznym, który wykorzystany może być przy jej właściwym przetwarzaniu i stosowaniu oraz przy sprzyjającej sytuacji polityczno-prawnej.

W celu osiągnięcia tego celu utworzone zostały trzy powiązane ze sobą platformy tematyczne (fora), skupione na wiedzypolityce/strategii oraz biznesie.

Cele szczegółowe, w ramach trzech wymienionych obszarów tematycznych, obejmowały:

Wiedza

 1. Ocenę istniejących norm odnośnie stosowania i aplikowania gnojowicy, ze szczególnym uwzględnieniem fosforu.
 2. Ocenę stosowanych w poszczególnych krajach regiony bałtyckiego technologii produkcji zwierzęcej i przetwarzania gnojowicy.
 3. Przeprowadzenie zrównoważonej analizy nowych technologii.
 4. Pogłębienie wiedzy na temat technologii produkcji biogazu na bazie gnojowicy.

Polityka/Strategia

 1. Ocenę systemu zachęt oraz krajowych interpretacji dyrektyw UE wpływających na rozwój i wdrożenie innowacyjnych technologii przetwarzania gnojowicy.
 2. Opracowanie rekomendacji co do ramowych warunków poprawy wykorzystania gnojowicy jako nawozu i źródła energii.

Biznes

 1. Identyfikację i analiza komercyjnego potencjału technologii przetwarzania gnojowicy, m. in. do celów energetycznych.
 2. Rozpoznanie stymulatorów i barier dla działalności gospodarczej opartej na gnojowicy.
 3. Pobudzanie innowacyjności gospodarczej w zakresie technologii przetwarzania gnojowicy.
 4. Organizację wydarzeń typu B2B.
Gnojowica – od odpadu problematycznego dla środowiska naturalnego do cennego gospodarczo surowca:
 • Stworzenie platformy podnoszenia wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, rolnikami i naukowcami.

– Stymulowanie rozwoju naukowego i gospodarczego.

– Opracowywanie zaleceń i rekomendacji w zakresie polityk, prawa i strategii.

– Poprawa warunków i metod gospodarowania i stosowania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt realizowany był w okresie jesień 2010 – jesień 2011.

Region Morza Bałtyckiego jest obszarem intensywnie użytkowanym rolniczo. Działalność rolnicza charakteryzuje się tu zużywaniem znacznych ilości składników mineralnych i energii ze źródeł nieodnawialnych, podczas gdy gnojowica uważana jest często za kłopotliwy odpad i problem środowiskowy.

Projekt Baltic Manure zmierzał do definitywnej zmiany tej sytuacji i ukazania możliwości gospodarczego wykorzystania gnojowicy. Gnojowica musi być rozpatrywana jako cenny surowiec, a nie kłopotliwy problem. Szacuje się, że gnojowica produkowana w zlewni Bałtyku zawiera 981 000 ton azotu i 281 000 ton fosforu, które nie są obecnie właściwie wykorzystywane.

Projekt Baltic Manure umożliwić miał  stworzenie forum, w ramach którego naukowcy, inwestorzy, decydenci i rolnicy będą mogliby wspólnie rozwijać możliwości gospodarczego wykorzystania gnojowicy, jako nawozu i źródła energii.

Rozwojowi i badaniom w zakresie energii odnawialnej i recyklingu składników odżywczych towarzyszyć będzie postęp gospodarki innowacyjnej, w celu osiągnięcia ideału rolnictwa zrównoważonego, dobrobytu  i rozwoju rynku pracy w regionie Morza Bałtyckiego.

Gospodarczy potencjał gnojowicy leży w innowacyjnych rozwiązaniach w gospodarowaniu i stosowaniu tego nawozu odzwierzęcego. Poprzez udział organizacji i instytucji, zaangażowanych w realizacje projektu, w konferencjach, targach i wydarzeniach typu B2B (business-to-business) potencjał innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie bałtyckim został podniesiony.

Główne cele projektu obejmowały wzmocnienie potencjału gospodarczego, udoskonalenie obiegu składników pokarmowych w gospodarstwie, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie, jak również obniżenie ładunku zanieczyszczeń dopływających do Morza Bałtyckiego w wyniku działalności rolniczej. Innymi słowy, projekt Baltic Manure przyczynić się miał do uczynienia regionu Morza Bałtyckiego miejscem atrakcyjnym dla inwestycji, pracy i życia.

5 obszarów tematycznych projektu:

Innowacyjne technologie gospodarowania gnojowicą.

Standaryzacja różnych rodzajów gnojowicy, ze szczególnym naciskiem na fosfor.

Ocena łańcuchów technologicznych związanych z wykorzystaniem gnojowicy pod kątem realizacji założeń rozwoju zrównoważonego.

Energetyczny potencjał gnojowicy.

Innowacje biznesowe

 

Działania i efekty:

Wytyczne dla rolników, organizacji doradczych, inwestorów i decydentów, dotyczące przyjaznego środowisku i ekonomicznie opłacalnego obrotu i wykorzystania gnojowicy w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego. (WP 3)

Ekspertyza na temat podaży fosforu i specjacji chemicznej tego pierwiastka w glebach wykorzystywanych rolniczo, na potrzeby rozwoju praktyk rolniczych i polityk/strategii z nimi związanych. (WP 4)

Wstępne zalecenia dotyczące zrównoważonego stosowania gnojowicy i nawozów opartych na gnojowicy w zakresie optymalizacji wykorzystania składników mineralnych. (WP 4)

Centralna baza danych, zawierającej dane na temat przetworzonej i nieprzetworzonej gnojowicy, gleb wykorzystywanych rolniczo oraz potencjału energetycznego gnojowicy w krajach regionu Morza Bałtyckiego. (WP 4 & WP 6)

Środowiskowa ocena cyklu życia wybranych łańcuchów przetwarzania gnojowicy i ich implikacje dla rolnictwa. (WP 5)

Scenariusze pozyskiwania energii z gnojowicy w regionie zlewni Bałtyku, służące sformułowaniu rekomendacji dla decydentów. (WP 6)

Modelowe biznes plany, opracowane w oparciu o wypracowaną wiedzę i służące jako narzędzie do tworzenia nowych możliwości biznesowych. (WP 7)

Rekomendacje dla decydentów regionu Morza Bałtyckiego, odnośnie działań zmierzających do udoskonalenia i wdrożenia nowych technologii wykorzystania gnojowicy do produkcji energii i jako nawozu. (WP 7)

Pakiety Zadań

WP1

Zarządzanie i Koordynacja Projektu

MTT Agrifood Research Finland (FI)

Strategiczne, operacyjne i finansowe zarządzanie projektem.

WP 2

Komunikacja

Agro Business Park (DK)

Organizacja i ułatwianie komunikacji pomiędzy partnerami projektu i podmiotami zewnętrznymi.

WP3

Innowacyjne Technologie Przetwarzania Gnojowicy

JTI (SE)

Identyfikacja innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii przetwarzania i wykorzystania gnojowicy na dużych fermach zwierząt w regionie Morza Bałtyckiego.

WP 4

Standaryzacja rodzajów gnojowicy ze szczególnym uwzględnieniem fosforu

JKI (DE)

Opis różnych typów gnojowicy i ich wartości nawozowej oraz rekomendowanie nowych standardów w zakresie określania rodzajów gnojowicy.

WP 5

Ocena gnojowicy pod kątem rozwoju zrównoważonego

University of Southern Denmark (DK)

Ocena środowiskowa różnych łańcuchów technologicznych związanych z wykorzystaniem gnojowicy, istotnych dla regionu Morza Bałtyckiego.

WP 6

Potencjał Energetyczny Gnojowicy

MTT Agrifood Research Finland (FI)

Ewaluacja energetycznego potencjału różnych typów gnojowicy, ze szczególnym uwzględnieniem technologii produkcji biogazu.

WP 7

Innowacje biznesowe

Agro Business Park (DK)

Wsparcie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach WP3 – WP6, we współpracy z podmiotami gospodarczymi regionu Morza Bałtyckiego.

Broszura promująca projekt: BALTIC MANURE broszura

 

 

Partnerzy projektu:

Projekt Baltic Manure był Projektem Sztandarowym w ramach Planu Działań Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, przyjętym przez kraje członkowskie w 2009 roku.

W realizację projektu zaangażowanych było 18 organizacji/instytucji partnerskich z 8 krajów regiony Morza Bałtyckiego.

Partnerem Wiodącym projektu był:

  MTT Agrifood Research Finland  –  http://www.beras.eu/implementation/index.php/en/finland/mtt-agrifood-research-finland

Pozostali partnerzy to:

  Finnish Environment Institute – https://www.syke.fi/en-US

  Agro Business Park A/S, Innovation Centre for Bioenergy and Environmental Technology – https://www.agropark.dk/

  Aarhus University – https://international.au.dk/

  JTI-Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering – https://www.ri.se/sv

  Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants (JKI) – https://www.julius-kuehn.de/

  Estonian University of Life Sciences – https://www.emu.ee/et/

  University of Rostock – https://www.uni-rostock.de/

   Federacja Zielonych “GAJA”

  University of Helsinki Department of Agrotechnology – https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutkimus/maataloustieteet

   Uniwersytet Gdański – https://ug.edu.pl/

 Latvia Agricultural University – https://www.llu.lv/

  Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry – https://www.lammc.lt/lt

  Innovation and Education Centre Hohen Luckow IBZ German Biogas Association Mecklenburg-Vorpommern – https://www.biogas.org/edcom/webfvb.nsf/id/de_homepage

  Swerea SWECAST AB/Enterprise Europe Network – https://www.ri.se/sv?refdom=www.swerea.se

  Turku Science Park Oy – https://turkubusinessregion.com/en/turku-science-park-ltd/

   Estonian Research Institute of Agriculture – https://www.gbif.org/publisher/78b6f54b-0971-4169-babf-1de74709031a

 

Budżet i sponsorzy:

Budżet projektu wynosił 3,7 mln EUR.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Informacje dodatkowe o projekcie: http://eu.baltic.net/Project_Database.5308.html?contentid=58&contentaction=single

Zamknij przybornik