Baltic Green Belt (2009-2012)

 

Cel projektu:

Projekt był realizowaną w Polsce częścią międzynarodowego projektu „Balic Green Belt”, obejmującego swym zasięgiem region Morza Bałtyckiego. Celem działań podjętych w projekcie jest polepszenie warunków ekologicznych terenów nadmorskich, z uwzględnieniem promocji społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju zrównoważonego wybrzeży, jako gwaranta dynamicznego rozwoju gospodarczego. Projekt przyczynić się ma do implementacji „Bałtyckiego Planu Działania” HELCOM’u. Polska część projektu składa się z dwóch sekcji – doradztwo rolne nastawione na zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich oraz monitoring funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze. Działania projektu skupią się na obszarze województw nadmorskich – Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-mazurskiego.

Działania:

1. doradztwo rolne nastawione na zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich:
• konsultacje w zakresie rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich (spotkania z rolnikami, konsultacje telefoniczne, drogą poczty elektronicznej i tradycyjnej),
• tematyka konsultacji:
2. plany rolnośrodowiskowe (rolnictwo zrównoważone, ochrona łąk, ochrona ptaków i siedlisk przyrodniczych, ochrona zagrożonych ras zwierząt hodowlanych i odmian roślin uprawnych, ochrona gleb i wód, strefy buforowe i miedze śródpolne),
3. rolnictwo ekologiczne,
4. działalność rolnicza na obszarach Natura 2000,
5. zasady gospodarowania na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych,
6. instrument cross-compliance,
• wyjazdy terenowe (dla zidentyfikowania obszarów cennych przyrodniczo, ocean ryzyka przyrodniczego wynikającego z niewłaściwego gospodarowania na obszarach rolniczych, propozycje planów naprawczych),
• przygotowanie publikacji (tematyka: rolnictwo zrównoważone, plany rolno-środowiskowe, instrument cross-compliance),
• opracowanie i prowadzenie Internetowego Punktu Doradczego dla rolników,
• działania medialne w zakresie zrównoważonego rolnictwa,
7. monitoring funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze:
• przygotowanie publikacji (tematyka: sytuacja wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w Polsce i jej wpływu na środowisko przyrodnicze Bałtyku, wpływ zwierzęcej produkcji wielkoprzemysłowej na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze oraz sposoby minimalizowania negatywnego wpływu tego sektora rolnictwa),
• opracowanie mapy środowiskowych i społecznych konfliktów związanych z wielkoprzemysłową produkcją zwierzęcą w Polsce,
• promocja swobodnego dostępu do informacji na temat ferm wielkoprzemysłowych, jako in-formacji publicznej o instalacjach podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz monitoring oficjalnych baz danych tych instalacji (internetowa baza danych Ministerstwa Środowiska, European Pollutant Emission Register (EPER),
• opracowanie i prowadzenie internetowej bazy danych polskich ferm wielkoprzemysłowych,
• monitoring implementacji Bałtyckiego Planu Działania HELCOM’u, zwłaszcza pod kątem uznania ferm wielkoprzemysłowych za punktowe źródła zanieczyszczeń na liście HOT SPOT’ów,
• promocja metod minimalizacji i/lub eliminacji negatywnego wpływu wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej,
• uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydawania pozwoleń zintegrowanych,
• monitoring działalności ferm przemysłowych, pod kontem wypełniania przez nie zobowiązań nałożonych przez Dyrektywę IPPC, Dyrektywę Azotanową, ustawą Prawo Ochrony Środowiska, Konwencją Helsińską, Bałtyckim Planem Działania HELCOM’u, Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej, Agendą 21 dla Morza Bałtyckiego,
• społeczny monitoring mechanizmów kontroli sektora wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej,
• działania medialne w zakresie wpływu wielkoprzemysłowych ferm zwierząt na środowisko morskie Bałtyku,
• zwiększanie świadomości społecznej w zakresie wpływu wielkoskalowej produkcji zwierzęcej na środowisko przyrodnicze i warunki życia okolicznych mieszkańców,
• opracowanie i prowadzenie strony internetowej projektu,
8. działania wspólne:
• przeprowadzenie międzynarodowej konferencji na temat zrównoważonego rolnictwa i przeciwdziałania eutrofizacji wód, połączonej z Baltic Green Belt Forum i prezentacją wyników realizowanego projektu,
• warsztaty na temat zrównoważonego rolnictwa i sytuacji wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w Polsce,
• działania medialne promujące Baltic Green Belt (publikacja artykułów w prasie i serwisach internetowych, wywiady TV i radiowe, konferencje prasowe, komunikaty prasowe).

Efekty:

Udzielono kompleksowych porad z zakresu przestrzegania zasady wzajemnej zgodności, rolnictwa ekologicznego, programu rolnośrodowiskowego, działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 oraz OSN (szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego).
Odbyto szereg konsultacji terenowych, podczas których dokonano m.in. wstępnej kwalifikacji siedlisk cennych przyrodniczo.
W ramach projektu udzielono także porad na wiele innych tematów, związanych z rolnictwem w sposób pośredni.
Przygotowano i na bieżąco aktualizowano Internetowy Punkt Doradczy dla Rolników Przyjaznych Przyrodzie.
Przygotowano (druk w styczniu 2012) publikację na ochrony środowiska na obszarach wiejskich.
W ramach projektu uczestniczono także w następujących spotkaniach i konferencjach:
• Międzynarodowa konferencja naukowa “Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2103 r.”, Szczecin, 11-12 lutego 2011
• XII International Environmental Forum “Baltic Sea Day”, St. Petersburg, Rosja, 21-23 marca 2011
• CCB Annual Conference Baltic 2011 on Sustainable Coastal Development, Jurmala, Łotwa, 6-8 maja 2011
• Konferencja międzynarodowa “3rd Baltic Green Belt Forum – Heritage at the Green Belt”, Tallin, Estonia, 04-06 października 2011

Czas realizacji: 25.01.2009-25.01.2012  Zasięg: Regionalny.

Ulotka, publikacje i wybrane wykłady do pobrania:

               

Folder Reducing Eutrophication – Baltic Green Belt

Manure management on industrial pig … – Baltic Green Belt

Polish coasts in short – Baltic Green Belt

Prawidlowe uzytkowanie siedlisk przyrodniczych – Baltic Green Belt

Rolnictwo ekologiczne jako przyklad … – Baltic Green Belt

Wielkoprzemysłowe fermy zwierzat jako … – baltic green belt

Wzajemna zgodnosc – Baltic Green Belt

Zasady tworzenia … sieci Natura 2000 – Baltic Green Belt

Zwnowazone gospodarownie gruntami rolnymi … – Baltic Green Belt

 

Budżet i sponsorzy:

Finansowanie  z Unii Europejskiej w ramach Programu Baltic Sea Region INTERREG IV B – The Baltic Sea Region Programme 2007-2013


oraz

 

Więcej informacji na stronie: https://www.keep.eu/project/15721/baltic-green-belt

 

 

 

Zamknij przybornik