AQUAFIMA – Integracja zarządzania akwakulturą i rybołówstwem w celu zrównoważonego rozwoju regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego (2011-2014)

Cele projektu:

W skali globalnej akwakultura szybko się rozwija, jednak sektor akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego (BSR) pozostaje w tyle pod tym względem i nadal ma znaczny potencjał wzrostu. Obecnie produkcja akwakultury w UE stanowi około 20,3% całkowitej produkcji rybołówstwa w UE i 2,6% światowej produkcji akwakultury (2007). Akwakultura oferuje zatem atrakcyjne możliwości rozwoju regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego, szczególnie w regionach dotkniętych spadkiem połowów połowów. Dlatego 11 partnerów z 7 krajów postanowiło współpracować, stosując podejście przyjazne ekosystemom, w celu:

  1. zintegrowania zarządzania akwakulturą i rybołówstwem na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego (BSR);
  2. promowania akceptacji dla akwakultury w populacji;
  3. usprawnienia transferu wiedzy o wynikach projektu do innych makroregionów w UE i poza nią.

 

Działania i efekty:

W pierwszej fazie projektu partnerzy zgromadzili i przeanalizowani dane w celu stworzenia podstaw analitycznych do dalszych działań w ramach projektu. Jednym z głównych rezultatów tych części analitycznych były zalecenia polityczne dotyczące regionalnego zarządzania rybołówstwem opartym na akwakulturze.  Zalecenia omówione zostały z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w Brukseli i skierowane do polityków o włączenie środków uzupełniających do wieloletnich planów krajowych państw członkowskich na lata 2014–2020.

Oprócz przekazywania impulsów na szczeblu politycznym pracowano także nad aspektami podkreślającymi potencjał branży akwakultury związanej z rozwojem regionalnym. Sektor akwakultury może również przynieść wartość ekonomiczną regionom przybrzeżnym. Dlatego w ramach projektu:

  • opracowano zalecenia dotyczące oznakowania i promocji produktów akwakultury dla samej akwakultury i przemysłu,
  • wykazano potencjał zatrudnienia w sektorze akwakultury w określonych regionach,
  • podsumowano rolę akwakultury w łańcuchach dostaw ryb w różnych krajach bałtyckich,
  • opublikowano podręcznik dotyczący potrzeb w zakresie infrastruktury i planowania w odniesieniu do obiektów akwakultury, aby pomóc decydentom i organom planowania,
  • przeprowadzono kampanię informacyjną na tematy związane z akwakulturą (korzystając m.in. z regionalnych publikacji – Coastal and Marine; Meer & küste),
  • opracowano także wystawę „Regionalne ryby akwakultury”, która została pokazana na Litwie i w Niemczech.

W ścisłym związku z tematem „podnoszenia świadomości” projekt AQUAFIMA pracował również nad wzmocnieniem edukacji w dziedzinie akwakultury w celu zagwarantowania kwalifikacji ludzi w branży akwakultury.  Zorganizowano szkołę letnią dla studentów o tematyce związanej z akwakulturą w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach partnerstwa pracowano również nad koncepcją międzynarodowego programu magisterskiego, który opierać się miał na edukacji licencjackiej na różnych uniwersytetach i umożliwiać studentom samodzielne studia (podstawa instruktażowa dzięki kursom e-learningowym). Oprócz kursów dla studentów z powodzeniem oferowane zostały kursy doskonalące dla organizacji i stowarzyszeń zajmujących się akwakulturą w Estonii i Niemczech. Zaangażowane uniwersytety zgodziły się również współpracować w zakresie „edukacji” poza projektem.

 

Do pobrania publikacja wydana w ramach projektu:

 

Partnerzy projektu:

Partner wiodący:

pozostali partnerzy:

                            

 

 

 

Budżet i sponsorzy:

Finansowanie projektu pochodziło z Unii Europejskiej w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007–2013 oraz wkładu krajowego Norwegii

     

Przybliżony całkowity budżet projektu: 2,499,080.00 euro

Współfinansowanie z EFRR: 1,768,500.00 euro

Wkład krajowy Norwegii: 137,676.00 euro

z tego:

Przybliżony budżet Federacji Zielonych “GAJA”: 228,727.00 euro (Współfinansowanie z EFRR: 194,418.00 euro)

 

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie internetowej: http://eu.baltic.net

 

Zamknij przybornik