Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald INT142 (2019-2022)

Cele projektu:

Celem projektu jest zachowanie różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Zamysłem projektu jest spowodowanie poszerzenia wiedzy zarządców dróg odnośnie zarządzania alejami. Projekt koncentruje się na zadrzewieniach liniowych Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego zakładając wykonanie waloryzacji zasobów przyrodniczych przy drogach wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie) oraz powiatowych (powiat Vorpommern-Greifswald) w tym alej z oceną ich stanu, co pozwoli na zaplanowanie długoterminowej ochrony. Poprawa stanu zadrzewień przydrożnych spowoduje stabilizację dla miejsc bytowania gatunków zwierząt korzystających z drzew jako miejsc gniazdowania, żerowania, schronienia lub szlaku komunikacyjnego oraz występowania gatunków porostów i grzybów związanych z drzewami.

Działania:

I. Opracowanie koncepcji utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla województwa zachodniopomorskiego oraz dla powiatu Vorpommern-Greifswald, w tym:

  1. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego (2 111,04 km),
  2. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg powiatowych w powiecie Vorpommern-Greifswald (556 km),
  3. wykonanie ekspertyz dendrologicznych i przyrodniczych z zakresu ornitofauny, herpetofauny, entomofauny, mykologii oraz lichenologii na długości 400 km dróg.

Dokument do pobrania (plik pdf): Koncepcja utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego z wytycznymi dla zarządców dróg

II. Wypracowanie standardów dla utrzymania i ochrony zadrzewień przydrożnych, w tym: szkolenie praktyczne z diagnozy stanu zdrowotnego dla drogowców, wizyty studyjne (po stronie polskiej i niemieckiej), konferencje.

III. Działania ochronne, tj.:

  1. pielęgnacje najcenniejszych odcinków alej po stronie polskiej i niemieckiej,
  2. uroczyste posadzenie alei transgranicznej na reprezentatywnym odcinku drogi (po stronie polskiej i niemieckiej 50 drzew),
  3. oznakowanie drzew alejowych kolorblaskami na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg.

Partnerzy projektu:

Partner wiodący:                                                  Partnerzy projektu:

     

 

Budżet i sponsorzy:

Budżet projektu obejmuje: 1 031 623,04 EUR.

Finansowanie: 85% w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

15% po stronie polskiej Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w
Warszawie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO:

 

15% po stronie niemieckiej – wkład własny Partnera.

Od 2021 r. projekt jest wspierany przez Baltic Sea Conservation Foundation – BaltCF

Polski | The Baltic Sea Conservation Foundation

Oficjalna strona projektu: http://aleje-alleen-pomerania.eu

Zamknij przybornik