„Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych – doświadczenia polskie i niemieckie” seminarium online 04.11.2020

28 października 2020
„Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych – doświadczenia polskie i niemieckie” seminarium online 04.11.2020

Problem eutrofizacji wód w zlewni Odry i w Bałtyku nie zna granic państwowych i ma dalekosiężne skutki dla środowiska. By spełnić wymogi ramowej dyrektywy wodnej odnośnie poprawy chemicznej i ekologicznej jakości wód, konieczna jest ochrona rzek przed dopływem zanieczyszczeń, w tym substancji biogennych.  W kontekście Światowego Dnia Migracji Ryb, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy  zaprasza na polsko-niemieckie seminarium online pod nazwą   „Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych – doświadczenia polskie i niemieckie”. Seminarium odbędzie się w dniu 04.11.2020 w godz. 11:00-12:30 na platformie zoom.

Znaczne ilości substancji biogennych, spływające ze zlewni, degradują siedliska wodne i od wód zależne, ograniczając wartość świadczeń ekosystemowych w dolinie Odry i jej dopływów, na Zalewie Szczecińskim i Zatoce Pomorskiej. Zanieczyszczenie wód stanowi również często przeoczaną barierę migracyjną dla cennych ryb wędrownych, co prowadzi do drastycznego spadku ich populacji. Wszystko to wpływa negatywnie na funkcjonowanie szeregu sektorów gospodarki, od rolnictwa, przez rybołówstwo, po turystykę.

W trakcie seminarium nasi eksperci przedstawią nowatorskie, wciąż rzadko stosowane metody ograniczania i neutralizacji niepożądanych emisji biogenów oraz podnoszenia zdolności samooczyszczania ekosystemów wodnych, zgodne z nowoczesną wiedzą o funkcjonowaniu wody w krajobrazie.

Agenda wydarzenia zamieszczona zostanie wkrótce na stronie: internetowej  Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy.

„Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych – doświadczenia polskie i niemieckie” seminarium online 04.11.2020

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium i uzyskaniem danych dostępowych do platformy zoom – prosimy o kontakt: tpriig@op.pl.

Seminarium odbędzie się w ramach projektu: „Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących, jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)” (INT 114) współfinansowanego w Ramach Programu Współpracy Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

„Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych – doświadczenia polskie i niemieckie” seminarium online 04.11.2020


Zamknij przybornik