Zabezpieczenia przeciw rozprzestrzenianiu się ASF a realizacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Schutz vor der Ausbreitung von ASF und Umsetzung der aktiven Schutzmaßnahmen von Trockenrasen im Projekt INT162

20 lipca 2020
Zabezpieczenia przeciw rozprzestrzenianiu się ASF a realizacja zabiegów ochrony czynnej muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Kolejny wirus wprowadzić może utrudnienia w realizacji zabiegów koszenia, odkrzaczania i wypasu owiec w polsko-niemieckim pasie granicznym. Tym razem dotyczy to afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Decyzję o postawieniu płotu wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej władze landu Brandenburgia podjęły w grudniu 2019 r.  w związku z doniesieniami o kolejnych przypadkach wykrycia wirusa u padłych dzików w zachodniej Polsce, zaledwie 40 kilometrów od granicy z Niemcami. W landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie prace ruszyły dopiero w bieżącym roku. Nikt nie podważa tych zabezpieczeń, a mapę zagrożenia wirusem na bieżąco aktualizuje w Polsce Główny Inspektorat Weterynarii.

Pierwsze prace dotyczące stawiania płotu w transgranicznym obszarze Ladenthin – Pomellen – Barnisław miały miejsce w czerwcu br. Wykonano tam pomiary geodezyjne i na gruntach ornych postawiono drewniane słupy, na których zamocowana zostanie siatka. Na szczęście grunty, na których realizowane będą zabiegi ochrony muraw kserotermicznych nie zostały przedzielone. Podział płatów muraw przez posadowiony płot może natomiast wystąpić w pasie Neurochlitz – Pargowo – Staffelde. Jednak póki co, nie widać w terenie żadnych działań w tym zakresie.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Ein weiteres Virus kann die Mahd, die Entbüschung und die Beweidung von Schafen im polnisch-deutschen Grenzgebiet erschweren. Diesmal geht es um die Afrikanische Schweinepest (ASF).

Die Entscheidung, einen Zaun entlang der Oder und Lausitzer Neiße zu errichten, wurde im Dezember 2019 von den brandenburgischen Behörden im Zusammenhang mit Berichten über weitere Virusnachweise bei toten Wildschweinen in Westpolen, nur 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, getroffen. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Arbeiten erst in diesem Jahr begonnen. Niemand stellt diese Schutzmaßnahmen in Frage, und die Virusrisikokarte wird in Polen von der Obersten Veterinärinspektion Główny Inspektorat Weterynarii laufend aktualisiert.

Die ersten Arbeiten zur Errichtung eines Zauns im grenzüberschreitenden Gebiet Ladenthin – Pomellen – Barnisław fanden im Juni dieses Jahres statt. Dort wurden geodätische Messungen durchgeführt, und auf dem Ackerland wurden Holzpfosten aufgestellt, an denen Maschendraht befestigt werden soll. Glücklicherweise wurden die Flächen, auf denen Maßnahmen zum Schutz der Trockenrasen durchgeführt werden sollen, nicht aufgeteilt. Die Aufteilung der Trockenrasenflächen durch den Zaun kann aber in dem Streifen Neurochlitz – Pargowo – Staffelde eintreten. Vorerst sind jedoch keine diesbezüglichen Maßnahmen vor Ort zu sehen.

 

 

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik