“Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (REGE) – podsumowanie projektu INT107 / “Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Hochschulen und Großschutzgebieten in der Euroregion Pomerania” (REGE) – Zusammenfassung des INT107-Projekts

5 grudnia 2022
"Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (REGE) - podsumowanie projektu INT107 / "Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Hochschulen und Großschutzgebieten in der Euroregion Pomerania" (REGE) - Zusammenfassung des INT107-Projekts

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Z końcem listopada bieżącego roku został złożony końcowy raport z całości prac w projekcie INT107, który w latach 2018 -2022 był realizowany pod tytułem “Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania”  (Akronim: REGE).

Realizacja projektu przypadła na bardzo trudny okres, w którym istniały liczne ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym wynikające z pandemi COVID. Mimo tych uwarunkowań wspólnie zorganizowaliśmy 137 (wobec 91 zaplanowanych) różnorodnych wydarzeń m.in. warsztatów naukowych, wyjazdów studyjnych, spotkań z interesariuszami obszarów chronionych. W zrealizowanych wydarzeniach uczestniczyło ok. 2.800 osób z Polski i Niemiec (wobec 2.090 zaplanowanych). Zdecydowanie wyższe osiągnięte wskaźniki realizacji projektu w stosunku do zaplanowanych, bo o 50% i 33% są naszym wspólnym sukcesem.  Jednocześnie dowodzą, że w Euroregionie Pomerania istniało olbrzymie społeczne zapotrzebowanie na poruszane w projekcie zagadnienia związane z wynikami badań społeczno-ekonomicznych na obszarach chronionych.

W projekcie polsko-niemiecki zespół wypracował wspólne metody gromadzenia danych, wspólnie dokonano analizy i oceny danych dotyczących społecznych i ekonomicznych efektów funkcjonowania obszarów chronionych, które w szczególności dotyczyły:
1) efektów ekonomicznych z turystyki na obszarach chronionych,
2) analizy satysfakcji osób odwiedzających obszary chronione oraz
3) analizy akceptacji (relacji obszar chroniony – społeczność lokalna).

Część wyników tych obszernych badań zostało zaprezentowanych w monografii, która jest dostępna w 3 wersjach językowych (PL, DE, EN) pod następującymi linkami:

  • Badania społeczno-ekonomiczne na obszarach chronionych Euroregionu Pomerania: analiza satysfakcji odwiedzających, efekty ekonomiczne oraz akceptacja obszarów chronionych, https://doi.org/10.12657/9788379864218
  • Sozioökonomische Untersuchungen in Schutzgebieten der Euroregion Pomerania: Besucherzufriedenheit, wirtschaftliche Effekte und Akzeptanz der Schutzgebiete, https://doi.org/10.12657/9788379864225
  • Socio-economic research in protected areas of the Euroregion Pomerania: Visitor satisfaction, economic impacts and park–people relationships, https://doi.org/10.12657/9788379864201

 

Obraz wyróżniający autorstwa: Jörg Peter z Pixabay.

 

Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Ende November dieses Jahres der Abschlussbericht über die gesamten Arbeiten im Rahmen des in den Jahren 2018-2022 umgesetzten Projekts INT107 (Akronym: REGE), Titel “Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronym: REGE) / Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Hochschulen und Großschutzgebieten in der Euroregion Pomerania” abgegeben wurde.

Die Projektumsetzung fiel auf einen sehr schwierigen Zeitraum, in dem es zahlreiche Einschränkungen in dem sozialen und wirtschaftlichen Leben gab, die aus der COVID-Pandemie resultierten. Trotz dieser Umstände organisierten wir gemeinsam 137 verschiedene Veranstaltungen (geplant waren 91), u.a. wissenschaftliche Workshops, Studienreisen, Treffen mit Stakeholdern der Schutzgebiete. An den durchgeführten Veranstaltungen nahmen ca. 2.800 Personen aus Polen und Deutschland teil (geplant waren 2.090). Die deutlich höheren erreichten Indikatoren der Projektumsetzung im Verhältnis zum Plan, nämlich um jeweils 50% und 33%, sind unser gemeinsamer Erfolg. Zugleich sind sie ein Nachweis dafür, dass in der Euroregion Pomerania ein öffentlicher Bedarf bezüglich der im Projekt angesprochenen Fragen besteht, der mit den Ergebnissen der sozioökonomischen Forschung in Schutzgebieten zusammenhängt.

Im Rahmen des Projekts entwickelte das deutsch-polnische Team gemeinsame Datenerhebungsmethoden, analysierte und bewertete gemeinsam Daten zu den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Schutzgebieten, die sich insbesondere auf:
1) wirtschaftliche Effekte des Tourismus in Schutzgebieten,
2) die Zufriedenheitsanalyse der Besucher von Schutzgebieten und
3) eine Akzeptanzanalyse (des Verhältnisses zwischen dem Schutzgebiet und der lokalen Bevölkerung)
bezogen.

Ein Teil dieser umfangreichen Forschung wurde in der Monografie dargestellt, die in 3 Sprachvarianten (PL, DE, EN) unter folgenden Links verfügbar sind:

* Badania społeczno-ekonomiczne na obszarach chronionych Euroregionu Pomerania: analiza satysfakcji odwiedzających, efekty ekonomiczne oraz akceptacja obszarów chronionych, https://doi.org/10.12657/9788379864218
* Sozioökonomische Untersuchungen in Schutzgebieten der Euroregion Pomerania: Besucherzufriedenheit, wirtschaftliche Effekte und     Akzeptanz der Schutzgebiete, https://doi.org/10.12657/9788379864225
* Socio-economic research in protected areas of the Euroregion Pomerania: Visitor satisfaction, economic impacts and park–people relationships, https://doi.org/10.12657/9788379864201

 

Gekennzeichnetes Bild von: Jörg Peter von Pixabay.


Zamknij przybornik