Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES

4 czerwca 2020
Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES

W odpowiedzi na publikację w dniu 29 maja br. corocznej opinii naukowej  na temat unijnych limitów połowowych na 2021 r. na Morzu Bałtyckim przez ICES (Międzynarodową Radę Badań Morza), która stwierdziła, że ​​ważne populacje ryb bałtyckich znajdują się w stanie kryzysu, a cały ekosystem Morza Bałtyckiego w bardzo złym stanie zdrowia [1], grupa organizacji pozarządowych domaga się, aby Komisja Europejska i krajowi ministrowie rybołówstwa przestrzegali zaleceń naukowych ekspertów ICES dotyczących zerowych połowów śledzia z Bałtyku zachodniego i dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego w 2021, aby położyć kres przełowieniu wszystkich innych gatunków i zobowiązać się do większego skupienia się na kwestiach ekosystemu i klimatu.

Coalition Clean Baltic (której członkiem jest także „Federacja Zielonych „GAJA”), Oceana, Our Fish, Seas At Risk i WWF wezwały Komisję Europejską – która jest odpowiedzialna za proponowanie unijnych limitów połowowych – oraz ministrów rybołówstwa państw członkowskich – którzy podejmują ostateczne decyzje, aby nie przekraczali udzielonych porad naukowych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) oraz w celu przestrzegania wymogów wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) przy ustalaniu wszystkich limitów połowowych na Morzu Bałtyckim na 2021 r.

„Zły stan Morza Bałtyckiego jest odzwierciedleniem globalnego stanu naszych mórz i oceanów. Przełowienie, oprócz zanieczyszczenia, utraty siedlisk i zmian klimatu, ogranicza możliwości zmiany fatalnego stanu bałtyckich stad ryb ”, powiedziała Ottilia Thoreson, dyrektor WWF Baltic Ecoregion Program. „Ministrowie UE muszą zintensyfikować wdrażanie i egzekwowanie wspólnej polityki rybołówstwa w regionie Morza Bałtyckiego, ustanawiając zrównoważone limity połowowe, zapewniając odpowiednie wdrożenie i zaostrzając kontrolę obowiązku wyładunku. Wszystkie te środki są niezbędne, aby umożliwić odbudowę zasobów rybnych i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe również w przyszłości. ”

„Zeszłoroczna decyzja Rady UE o zamknięciu ukierunkowanych połowów dorsza we wschodnim Bałtyku była krokiem we właściwym kierunku, ale niewystarczającym, ponieważ dorsz głoduje [2]. Należy zainicjować plan odnowienia zasobów dorsza z podejściem obejmującym wiele gatunków ”- powiedział Nils Höglund, dyrektor ds. Rybołówstwa i polityki morskiej, Coalition Clean Baltic. „Ponieważ stada dorsza we wschodnim Bałtyku uległy załamaniu, nie możemy kontynuować połowów ich kluczowej żywności, szprota i śledzia bez rozważenia potrzeby maksymalizacji dostępności pożywienia”, kontynuował, odwołując się do porady ICES dotyczącej przenoszenia połowów szprota [3]. Zmniejszenie lub przynajmniej przesunięcie połowów szprota nie jest kwestią debaty, to nie jest żadnym problemem! ”

„Oceny naukowe niektórych ikonicznych stad ryb, takich jak dorsz we wschodnim Bałtyku lub śledź z Bałtyku zachodniego, budzą alarm o ich tragicznym stanie ochrony. Załamanie się tych populacji jest wynikiem szeregu czynników, w tym ciągłego przełowienia, co jest sprzeczne z celami unijnej polityki rybołówstwa i ochrony środowiska ”- wyjaśnił Javier López, dyrektor kampanii rybackiej Oceana w Europie. „Decydenci muszą naprawić tę sytuację, ustalając limity połowowe zgodnie z opinią naukową, a także dodatkowe środki związane z zamykaniem tarła, minimalizacją przyłowów i / lub połowami rekreacyjnymi. Decyzje w zakresie zarządzania zgodne z opinią naukową są jedynym sposobem na odnowienie zasobów rybnych i zapewnienie zrównoważonej przyszłości dla rybołówstwa bałtyckiego. ”

„Dzięki europejskiej zielonej umowie i unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej Komisja Europejska podwoiła swoje zobowiązanie do położenia kresu przełowieniu, przywrócenia zdrowia naszych mórz i wspierania przejścia na bardziej zrównoważone metody połowów – teraz rządy UE muszą odpowiedzieć na to zobowiązanie i podjąć działania ”, Powiedziała Rebecca Hubbard, dyrektor programu, Our Fish. „Coś mniej niż całkowite powstrzymanie przełowienia na Bałtyku podważy europejską zieloną umowę i pogorszy skutki kryzysu różnorodności biologicznej i klimatu”, dodała.

Wspólna polityka rybołówstwa UE (WPRyb) wymaga zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych UE do 2020 r. W celu odbudowy ich populacji [4]. Jedno stado ryb w Bałtyku pokazuje, w jaki sposób przestrzeganie tego ważnego przepisu może z powodzeniem działać z korzyściami dla rybaków i ekosystemu. Całkowity dopuszczalny połów (TAC) śledzia w Zatoce Ryskiej został ustalony zgodnie z opinią naukową i wymogami WPRyb od lat, zapewniając oczekiwane, dobre wyniki: presja połowowa jest na zrównoważonym poziomie, populacja jest zdrowa, a ICES jest w stanie ponownie zalecają zwiększenie TAC do 2021 r. Był to jedyny stado bałtyckie, które skorzystało z proponowanego zwiększenia TAC na 2020 r. zgodnie z opinią naukową. Ta historia sukcesu powinna pomóc ministrom rybołówstwa w ustaleniu wszystkich bałtyckich TAC na 2021 r. Zgodnie z naukowymi zaleceniami dotyczącymi zrównoważonych połowów.

Zachodni (bałtycki) wiosenny śledź

Śledź z Bałtyku Zachodniego przeżywa kryzys: porady naukowe ICES dotyczące zaprzestania połowów w 2019 r., A wcześniej w 2018 r. Były ignorowane, a populacja jest na niebezpiecznie niskim poziomie [5]. Nawet przy zamkniętym łowisku stado nie odbuduje się w 2022 r. Śledź jest rybą daleko migrującą, migrującą między żerowiskami na Morzu Północnym i Kattegat do przybrzeżnych tarlisk położonych w zatokach, ujściach i lagunach wzdłuż wybrzeża zachodniego Bałtyku Morze. Opinia naukowa ICES zaleca niezwłoczne wstrzymanie połowów na zachodnim Bałtyku, a także ograniczenie połowów na Morzu Północnym. Ponadto ICES sugeruje, że konieczne są dodatkowe środki zarządzania, takie jak zamknięte obszary czasowych okresów zamknięcia połowów śledzia w Morzu Północnym, aby populacja śledzia zachodniego mogła się zregenerować. Na rok 2021 ICES nadal zaleca limit połowowy wynoszący zero ton.

Wschodni dorsz bałtycki

Według ICES populacja dorsza we wschodnim Bałtyku jest nadal w niebezpieczeństwie, a reprodukcja populacji jest najniższa od 1946 r. [6]. Wzrost, stan (waga w długości) i rozmiar w okresie dojrzewania znacznie spadły w ciągu ostatnich dziesięcioleci, a jednak rządy UE wielokrotnie ustalały limity połowowe dorsza we wschodnim Bałtyku powyżej opinii naukowych [6]. Uważa się również, że niezgłoszone, nielegalne odrzuty dorsza we wschodnim Bałtyku są powszechne i rosną w wyniku złego monitorowania i kontroli [7]. Opinia ICES dotycząca limitu połowów dorsza we wschodnim Bałtyku w 2021 r. Wynosi zero ton.

Zachodni dorsz bałtycki

Dorsz z Bałtyku Zachodniego nadal znajduje się w niepewnym stanie, a szacunki dotyczące populacji skorygowane o 30% w 2020 r. (Wynikające z 60% zmniejszenia w 2019 r.) [8]. ICES ostrzega, że ​​liczba młodych ryb, które wpłynęły na łowisko w 2018 i 2019 r., Była najniższa w historii, i informuje, że jeśli nie zmieni się to w nadchodzących latach, nastąpi gwałtowny spadek populacji. W 2019 r. ICES oszacował, że 91,8% złowionego dorsza w Bałtyku Zachodnim (88% masy) pochodziło z klasy jednorocznej (2016 r.). To pokazuje, że populacja jest wyjątkowo niezrównoważona. ICES szacuje, że połowy dorsza w Bałtyku Zachodnim w Fmsy (śmiertelność połowowa przy maksymalnym podtrzymywalnym odłowie – MSY [9]) w całym obszarze zarządzania (podobszary 22–24) doprowadziłyby do złowienia 1 532 ton dorsza we wschodnim Bałtyku w podobszarze 24 (Morze Bałtyckie na zachód od Bornholm), a zatem w celu zachowania zerowego połowu zalecanego dla dorsza we wschodnim Bałtyku (w przypadku mieszania dorsza we wschodnim i zachodnim Bałtyku), zalecenie ICES dotyczące zerowych połowów w podobszarze 24 oraz komercyjnego limitu połowów w wysokości od 2 960 do 4 635 ton zachodni dorsz bałtycki dla podobszarów 22–23.

 

Uwagi:

[1] ICES 2019, Przegląd ekosystemu ICES. Ekoregion Morza Bałtyckiego. Opublikowano 12 grudnia 2019 r.              http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/EcosystemOverview_BalticSea_2019.pdf

[2] ICES, Bałtycka Grupa Robocza ds. Oceny Rybołówstwa (WGBFAS), tom 1, wydanie 20, strona 39: „Ostatnio nastąpiło odwrócenie w ontogenetycznym rozwoju poziomu żywienia na całej długości ciała, co skutkuje obecnymi poziomami żywienia tych małych dorszy, które wskazują na poważne ograniczenie wzrostu i zwiększoną śmiertelność związaną z głodem. Młody dorsz wykazuje niskie tempo wzrostu i wysoką śmiertelność poprzez zmniejszenie liczebności w wieku i niskiej liczebności populacji. http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/Fisheries%20Resources%20Steering%20Group/2019/WGBFAS/1%20WGBFAS%202019.pdf

[3] Porada ICES (2019) w sprawie uprawnień do połowów, połowów i nakładu ekoregion Morza Bałtyckiego Opublikowano 29 maja 2019 r. Porada ICES 2019 – spr.27.22-32, strona 3.

[4] Wspólna polityka rybołówstwa. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.
Fmsy: punkt, w którym można złowić największy połów ze stada ryb na czas nieokreślony bez szkody dla niego.

[5] ICES (2020) Porada ICES w sprawie uprawnień do połowów, połowów i nakładu połowowego, ekoregion Morza Bałtyckiego. Opublikowano 29 maja 2020 r. Her. 27.20-24
Tarłowa biomasa odradzająca jest poniżej granicy. ICES (2019), opinia ICES w sprawie uprawnień do połowów, połowów i nakładu połowowego, ekoregion Morza Bałtyckiego. Opublikowano 31 maja 2019 r. Kod. 27.20-24. Porada ICES (2018) – że powinno być zero połowów – została zignorowana.

[6] ICES (2020), opinia ICES w sprawie uprawnień do połowów, połowów i nakładu połowowego, ekoregion Morza Bałtyckiego. Opublikowano 29 maja 2020 r. Kod. 27.24-32
Załącznik 1. ICES (2019), Porada ICES w sprawie uprawnień do połowów, połowów i nakładu połowowego, ekoregion Morza Bałtyckiego. Opublikowano 29 maja 2019 r. Kod. 27.24-32

[7] Sekretariat ds. Rybołówstwa (2019), ponad 10 milionów dorsza we wschodnim Bałtyku nielegalnie odrzucono w zeszłym roku, opublikowano 18 czerwca 2019 r.  https://www.fishsec.org/2019/06/18/over-10-million-eastern-baltic-cod-illegally-discarded-last-year/

[8] ICES (2020), opinia ICES w sprawie uprawnień do połowów, połowów i nakładu połowowego, ekoregion Morza Bałtyckiego. Opublikowano 29 maja 2019 r. Kod. 27.22-24
ICES (2019), opinia ICES w sprawie uprawnień do połowów, połowów i nakładu połowowego, ekoregion Morza Bałtyckiego. Opublikowano 29 maja 2019 r. Kod. 27.22-24

[9] Maksymalna wydajność zrównoważona: „najwyższa teoretyczna wydajność równowagi, którą można stale pobierać średnio ze stada w istniejących średnich warunkach środowiskowych bez znaczącego wpływu na proces reprodukcji”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1380-20190814

 

 

Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES    Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES   Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES

 

Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES     Reakcja organizacji pozarządowych na opinię naukową ICES

 

 


Zamknij przybornik