Projektowanie nowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

9 marca 2020
Projektowanie nowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele resortów, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pośredniczących, instytucji wdrażających, środowisk naukowych, zespołów wojewódzkich ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Porozumienia rolniczego, samorządu rolniczego, organizacji społecznych, branżowych i pozarządowych (w tym także Federacji Zielonych “GAJA”).

Wstępnie przedstawiony został zarys planu strategicznego WPR na lata 2021-2027. Tematy, które objęto analizą oraz dyskusją dotyczyły m.in. wspierania dochodów, funkcji środowiskowych rolnictwa i adaptacji do zmian klimatu, wspierania konkurencji rolnictwa i zorientowania na rynek oraz przyciągania młodych rolników i  wspierania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Rozmawiano też na temat wspierania pozycji rolników w łańcuchu wartości, promowania zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, a także potrzeb dotyczących bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności oraz zapobiegania marnotrawieniu żywności.

Uczestnicy spotkania zwracali szczególnie uwagę na coraz większe wymagania kierowane wobec sektora rolnego, podnoszące koszty produkcji, oraz złożoność tej polityki. Wnioskowali o uproszczenie i zmniejszenie liczby wymagań adresowanych do beneficjentów. Były też głosy domagające się większej dbałości o środowisko i klimat oraz rozwój rolnictwa ekologicznego.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski, poinformował, że budżet na WPR  jest jeszcze przedmiotem dyskusji w Brukseli, ale ostatnie ustalenia dają nadzieję, że kwota na rolnictwo będzie wyższa niż zaproponowała to Komisja Europejska w 2018 r. Ponadto, od kilku miesięcy trwają w ministerstwie intensywne prace nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego, który pokaże wizję rozwoju polskiego rolnictwa, wpisaną w ramy prawne nowej wspólnej polityki rolnej. Ze względu na trwający jeszcze proces uzgodnień budżetu, nowa polityka rolna wejdzie w życie z pewnym opóźnieniem, co najmniej jednego roku.


Zamknij przybornik