Projekt pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) rozpoczęty!

Das Projekt „Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” (INT162) hat begonnen!

5 stycznia 2020
Projekt pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” (INT162) rozpoczęty!

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W grudniu  2019 r. rozpoczęto zabiegi ochrony czynnej muraw kserotermicznych na terenie, za który odpowiada Powiat Vorpommern-Greifswald.

Z powierzchni około 0,22 ha „Żwirowni Wolin” wycięto mechanicznie robinię i jesiony, a poprzez koszenie usunięto także nalot mniejszych drzew i starą biomasę. Skoszono także około 0,73 ha na obszarze  „Kleiner Franzosenberg”, tym samym usuwając nalot 80% drzew. Zamówienia były udzielane w drodze przetargu negocjowanego lub bezpośredniego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień podprogowych.

Ogółem działania zostały wdrożone na 10% całkowitej powierzchni, za którą w projekcie odpowiada Powiat Vorpommern-Greifswald.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym / Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Im Dezember 2019 begannen die aktiven Maßnahmen zum Schutz der Trockenrasen in dem Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Auf einer Fläche von etwa 0,22 ha der “Kiesgrube Wolin” wurden Robinien und Eschen mechanisch abgeholzt, und durch Mähen wurden auch der Anflug von kleineren Bäumen und alter Biomasse entfernt. Etwa 0,73 ha auf der Fläche vom “Kleinen Franzosenbergs” wurden ebenfalls gemäht und damit 80% von Baumanflug entfernt. Die Aufträge wurden im Wege einer Verhandlungs- oder Direktausschreibung nach den Regeln der Kleinaufträge vergeben.

Insgesamt wurden die Maßnahmen auf 10% der Gesamtfläche von dem Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald durchgeführt.

 

 

Das Projekt “Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet” wird im Rahmen des Programms Interreg V A durch die Europäische Union aus Mitteln des Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Zamknij przybornik