Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych – brak jawności w działalności władz publicznych!

28 września 2020
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych -  brak jawności w działalności władz publicznych!

3 sierpnia br. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczony został projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (numer w wykazie: UC35).

Głównym uzasadnieniem do zaproponowanych zmian jest cyt.: “Konieczność zmiany ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1392), zwanej dalej „ustawą”, jest konsekwencją zainicjowanego przez Komisję Europejską (KE) postępowania formalnego wobec Polski w związku z nieprawidłową transpozycją do prawa krajowego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33), zwanej dalej „dyrektywą” – uchybienie nr: 2019/2112.  (…). Za niezbędną uznano także potrzebę usprawnienia działania systemu reglamentacji działalności polegającej na wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym procesu uzyskiwania uprawnień i zgód na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach (…).”

Pełna treść dokumentu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Obywatelskieja Watchdog Polska.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych -  brak jawności w działalności władz publicznych!    Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych -  brak jawności w działalności władz publicznych!


Zamknij przybornik