Strategia ochrony mokradeł w Polsce

22 listopada 2023
Strategia ochrony mokradeł w Polsce

W 2021 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Centrum Ochrony Mokradeł opracowało projekt Strategii ochrony mokradeł w Polsce na lata 2022-2032. Strategia ta jest dokumentem, do którego opracowania, przyjęcia i wdrożenia Polska jest zobowiązana jako sygnatariusz tzw. Konwencji Ramsarskiej. Pełna nazwa Konwencji to Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.

Strony Konwencji Ramsarskiej zobowiązują się m. in. do:

  • wyznaczenia i włączenia obszarów spełniających kryteria na listę obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu i zapewnienia im skutecznego zarządzania,
  • wdrożenia planowania mającego na celu ochronę obszarów wodno-błotnych umieszczonych na liście,
  • racjonalnego i mądrego użytkowania wszystkich mokradeł (wise use),
  • współpracy międzynarodowej w zakresie wdrażania Konwencji i ochronie mokradeł transgranicznych.

W Strategii ochrony mokradeł w Polsce na lata 2022-2032 przyjęto trzy główne cele:

  1. Poprawa stanu różnorodności biologicznej torfowisk i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z torfowisk o 30%,
  2. Poprawa stanu różnorodności biologicznej i wspieranie naturalnych procesów w ekosystemach wodnych oraz zwiększenie retencji wody na terenach nadrzecznych,
  3. Podtrzymanie i wzmocnienie ochrony mokradeł w ramach sieci obszarów Ramsar w Polsce.

Na podstawie monetaryzacji wybranych usług ekosystemowych korzyści z realizacji Strategii wyliczono na ok. 74 miliardów złotych. Przewidywane korzyści są trzykrotnie wyższe, niż koszty realizacji Strategii, które obejmują ok. 5,8 mld zł przewidzianych wydatków Skarbu Państwa oraz ok. 22,5 mld zł do pokrycia z innych źródeł.

W związku z tym, iż od odebrania przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu Strategii upłynęły już 2 lata, a Strategia nadal nie została uchwalona, Centrum Ochrony Mokradeł zdecydowało się upublicznić całą treść Strategii.

Strategia ochrony mokradeł w Polsce na lata 2022-2032

Źródło informacji: https://bagna.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamknij przybornik