“Odkrywajmy bez granic” – polsko-niemiecki spacer poznawczy przez wielobarwne zbocza doliny Odry koło Lubusza w Niemczech w dniu 21.05.2023 r.

"Lasst uns ohne Grenzen entdecken" - Polnisch-deutsche kognitive Wanderung durch die bunten Hänge des Odertals bei Lebus in Deutschland am 21.05.2023.

27 kwietnia 2023
"Odkrywajmy bez granic" - polsko-niemiecki spacer poznawczy przez wielobarwne zbocza doliny Odry koło Lubusza w Niemczech w dniu 21.05.2023 r.

Fundacja Fundusz Ochrony Przyrody w Brandenburgii, z okazji Europejskiego Dnia Sieci Natura 2000, serdecznie zaprasza do poznawania różnorodności muraw kserotermicznych podczas dwujęzycznej wycieczki przyrodniczej, która odbędzie się w niedzielę, 21 maja 2023 r. w godzinach 10:00-13:00.Frankfurt nad Odrą. Obszar Natura 2000 „Dolina Odry od Frankfurtu do Lubusza ze zboczami pontyjskimi” fascynuje swoją różnorodnością – naprzemiennym występowaniem na niewielkiej przestrzeni obszarów suchych i wilgotnych – i jest ostoją bardzo specyficznych zbiorowisk roślinnych. Podczas dwujęzycznej wycieczki z udziałem polskich i niemieckich przyrodników osoby zainteresowane przyrodą będą mogły poznać bliżej wyjątkowe murawy kserotermiczne zlokalizowane po obu stronach rzeki granicznej. Sprawne porozumienie w trakcie wydarzenia zapewni tłumacz.
Murawy kserotermiczne, stepowe, napiaskowe są równie rzadkie, jak i cenne. Pochodzą pierwotnie z południowo-wschodniej Europy i dobrze znoszą ciepło oraz okresowe niedobory wody. Podczas otwartego spaceru poznawczego organizowanego z okazji Europejskiego Dnia Sieci Natura 2000 pracownicy Fundacji Fundusz Ochrony Przyrody w Brandenburgii wraz z polskimi i niemieckimi przyrodnikami (Klub Przyrodników i Federacja Zielonych „GAJA“) oraz lokalnym Stowarzyszeniem Regionalistów w Lubuszu opowiedzą o tym, dlaczego murawy kserotermiczne są tak wyjątkowym siedliskiem. Dla miłośników przyrody będzie to okazja do przyjrzenia się z bliska niepozornym, drobnym roślinom. To właśnie w maju zbocza odrzańskie pokazują swoje piękno w całej okazałości: czy to złoto-żółty miłek wiosenny, połyskujący na niebiesko zimorodek, różowy goździk kartuzek, zielony samiec jaszczurki zwinki, czy pomarańczowy czerwończyk nieparek – przy odrobinie szczęścia uczestnicy wycieczki będą mogli przyjrzeć się z bliska tym rzadkim i barwnym gatunkom charakterystycznym dla zboczy doliny Odry lub chociaż trafić na ich ślad. Dla muraw kserotermicznych granice państwowe nie stanowią przeszkody. Ze wzgórz odrzańskich otwiera się rozległy widok na drugi brzeg rzeki, gdzie tymi cennymi terenami po przeciwległej stronie opiekują się polscy partnerzy.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane wycieczką terenową prosimy o zgłaszanie się na wydarzenie do piątku, 19 maja 2023 r.: telefonicznie pod numerem 00 49 331 971 64 878 lub mailowo pod adresem natura2000@naturschutzfonds.de. Spotkanie jest bezpłatne i potrwa około trzech godzin. Zalecamy zaopatrzenie się w solidne obuwie i ubranie odpowiednie do pogody. Przydatna będzie również lornetka.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym:

ZAPROSZENIU

 

"Odkrywajmy bez granic" - polsko-niemiecki spacer poznawczy przez wielobarwne zbocza doliny Odry koło Lubusza w Niemczech w dniu 21.05.2023 r.

Obraz wyróżniający autorstwa: Vikramjit Kakati z Pixabay.


Anlässlich des Europäischen Tages des Netzes Natura 2000 lädt die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg am Sonntag, den 21. Mai 2023 von 10:00 bis 13:00 Uhr zu einer zweisprachigen Naturführung über die Vielfalt der xerothermen Grünlandflächen ein.
Frankfurt (Oder). Das Natura 2000-Gebiet “Odertal von Frankfurt bis Lebus mit pontischen Hängen” fasziniert durch seine Vielfalt – den Wechsel von Trocken- und Feuchtgebieten auf engem Raum – und ist ein Refugium für ganz besondere Pflanzengesellschaften. Bei einer zweisprachigen Exkursion mit polnischen und deutschen Naturführern können Naturinteressierte mehr über die einzigartigen xerothermen Graslandschaften beiderseits des Grenzflusses erfahren. Die reibungslose Kommunikation während der Veranstaltung wird durch einen Dolmetscher gewährleistet.
Xerothermische Graslandschaften, Steppengrasland und Napia-Grasland sind ebenso selten wie wertvoll. Sie stammen ursprünglich aus Südosteuropa und vertragen Hitze und periodische Wasserknappheit gut. Anlässlich des Europäischen Tages des Natura-2000-Netzes werden Mitarbeiter der Stiftung Naturschutzfonds in Brandenburg gemeinsam mit polnischen und deutschen Naturforschern (Klub der Naturforscher und Bund der Grünen “GAJA”) und dem örtlichen Regionalistenverband in Lubusz bei einer frei zugänglichen Naturwanderung darüber sprechen, warum xerotherme Grasländer ein so besonderer Lebensraum sind. Für Naturliebhaber wird es eine Gelegenheit sein, die unscheinbaren, winzigen Pflanzen näher zu betrachten. Gerade im Mai zeigen sich die Hänge des Odertals von ihrer schönsten Seite: Ob goldgelber Frühlings-Liebstöckel, blau leuchtender Eisvogel, rosafarbene Karthäuser-Nelke, grüne Zauneidechse oder orangefarbenes Kupferkupfer – mit etwas Glück können die Teilnehmer der Führung diese seltenen und farbenprächtigen Arten, die für die Hänge des Odertals charakteristisch sind, genauer unter die Lupe nehmen oder zumindest eine Spur von ihnen aufnehmen. Für xerothermes Grünland sind Landesgrenzen kein Hindernis. Von den Oderhügeln aus eröffnet sich ein weiter Blick auf die andere Seite des Flusses, wo diese wertvollen Flächen auf der gegenüberliegenden Seite von polnischen Partnern betreut werden.

Anmeldung:
Wenn Sie Interesse an der Exkursion haben, melden Sie sich bitte bis Freitag, 19. Mai 2023, an: telefonisch unter 00 49 331 971 64 878 oder per E-Mail an natura2000@naturschutzfonds.de. Das Treffen ist kostenlos und wird etwa drei Stunden dauern. Wir empfehlen Ihnen, festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung mitzubringen. Ein Fernglas ist ebenfalls von Vorteil.

Weitere Informationen finden Sie im Folgenden:

EINLADUNG

Gekennzeichnetes Bild von: Vikramjit Kakati von Pixabay.

Zamknij przybornik