Moratorium dla drzew!

26 lutego 2021
Moratorium dla drzew!

Jako inicjatywa społeczna FOTA4Climate, reprezentowana przez fundację o tej samej nazwie, zwraca się do Wszystkich z prośbą o wsparcie inicjatywy wprowadzenia na terenie kraju moratorium na wycinanie i niszczenie drzew towarzyszących terenom zurbanizowanym i infrastrukturze.

Jak doskonale się Państwo orientujecie –  lata modernizacji naszego kraju, zwieńczone wprowadzoną pięć lat temu nowelizacją ustawy o ochronie przyrody tzw. Lex Szyszko, doprowadziły do zagłady drzew w miastach, miasteczkach, wsiach, przy drogach, polach i ciekach wodnych. Zbiór różnych czynników – inwestycje, nadmierna chęć porządkowania terenu, źle rozumiana dążność do niwelowania zwykłych niedogodności i ryzyk życia codziennego, a także ogromne zapotrzebowanie na biomasę zdecydowały o eksterminacji polskich drzew i bezmyślnej dewastacji przyrody, co przekłada się już dziś na lokalne zaostrzanie skutków zmieniającego się klimatu (wyspy ciepła), spadek bioróżnorodności, spadek komfortu życia, ale również dewastację estetyczną, moralną i kulturową Polski.
Utrzymywanie się sytuacji bezrefleksyjnego niszczenia, wycinania i ogławiania drzew pod dowolnym uzasadnieniem, doprowadzi do niemal całkowitego usunięcia drzew z naszej przestrzeni i naszego życia, ze wszystkimi skutkami ekologicznymi, etycznymi, estetycznymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi i psychologicznymi. Niezależnie od różnic w taktycznych koncepcjach walki o przyrodę w Polsce możemy się zgodzić co do tego, że konieczne jest jak najszybsze zatrzymanie tych procesów i stworzenie takich regulacji, które uwzględnią realia świata rozpędzającej się katastrofy klimatycznej. Stan rzeczy, w którym usuwa się niemal dowolnie drzewa pod pozorem budowy dróg, ścieżek rowerowych, obiektów użyteczności publicznej i innych inwestycji, bądź “na wszelki wypadek”, musi się skończyć.
Dlatego FOTA4Climate zwraca się do Wszystkich z prośbą i propozycją powołania szerokiego frontu społecznego organizacji przyrodniczych, ekologicznych i klimatycznych, a także wszystkich obywateli RP na rzecz zatrzymania tych katastrofalnych procesów i pilnej zmiany prawa.
Do 7 marca 2021 r. zbierane będą deklaracje woli przystąpienia do inicjatywy i wystąpienia do organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej, najpierw o wprowadzenie moratorium na wycinki i niszczenie drzew, a w dalszej kolejności o pilną zmianę prawa, oczywiście przy Państwa wsparciu eksperckim i bezpośrednim udziale w inicjatywie.
Tekst przygotowanego przez nas apelu znajduje się tutaj:

https://moratoriumdladrzew.pl/apel/

Akces do inicjatywy można złożyć za pośrednictwem:
  1. strony na portalu Facebook – www.facebook.com/moratoriumdladrzew
  2. Poczty e-mail: biuro@fota4climate.org
Wszelkich dodatkowych  informacji udzielają:
Andrzej Gąsiorowski, tel. + 48 606 147 929
Jacek Lekki, tel. + 48 721 821 433
Moratorium dla drzew!

Zamknij przybornik