Głos Federacji Zielonych “GAJA” w nowym składzie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

7 maja 2021
Głos Federacji Zielonych "GAJA" w nowym składzie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

Pan Jakub Skorupski – Prezes Federacji Zielonych “GAJA” został powołany do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Szczecinie na kadencję w latach 2020-2025.

Regionalna rada ochrony przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Członków regionalnej rady ochrony przyrody, w liczbie od 20 do 30 powołuje, w drodze zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska. Kadencja rady trwa 5 lat. Jej członkami są, działający na rzecz ochrony przyrody, przedstawiciele nauki, praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa.

Do zadań regionalnej rady ochrony przyrody należy: ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody, opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem regionalnej rady ochrony przyrody, działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Szczecinie, należy do zadań Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Głos Federacji Zielonych "GAJA" w nowym składzie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody


Zamknij przybornik