Federacja Zielonych “GAJA” w polskiej Grupie Konsultacyjnej ds. programu Interreg Południowy Bałtyk

25 października 2022
Federacja Zielonych "GAJA" w polskiej Grupie Konsultacyjnej ds. programu Interreg Południowy Bałtyk
Przedstawiciel Federacji Zielonych “GAJA” zaproszony został do udziału w polskiej Grupie Konsultacyjnej ds. programu Interreg VI-A Dania-Litwa-Niemcy-Polska-Szwecja (Południowy Bałtyk) na lata 2021-2027, będącej ciałem doradczym uczestniczącym we wdrażaniu programu Południowy Bałtyk 2021-2027.

Celem powołania Grupy jest włączenie zainteresowanych polskich interesariuszy, w tym instytucji szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, partnerów społecznych i gospodarczych, partnerów reprezentujących środowisko akademickie, społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na rzecz promowania włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji w proces realizacji i monitorowania przyszłego programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Zadania Grupy mają charakter konsultacyjny i doradczy przy tworzeniu stanowiska delegacji polskiej na posiedzenia Komitetu Monitorującego, utworzonego przez 5 państw uczestniczących w programie oraz wspólną delegację Euroregionów.
Programme logo and EU emblem - Interreg South Baltic
Obraz wyróżniający autorstwa: Sascha z Pixabay.

Zamknij przybornik