24 listopada 2021
Co o wilku wiedzieć warto? - szkolenie 10.11.2021 r.

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze, w nowej kadencji, posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Szczecinie, tj. organu opiniodawczo-doradczego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Na posiedzeniu tym, członkowie Rady wybrali swoje prezydium – Wiceprzewodniczącym Rady został dr inż. Jakub Skorupski, Prezes Federacji Zielonych „GAJA”.

Członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, w drodze zarządzenia, powołuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.  Jej członkami zostały 24 osoby działające na rzecz ochrony przyrody, przedstawiciele nauki, praktyki, organizacji pozarządowych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa. Kadencja rady trwa 5 lat.

Do zadań Regionalnej Rady Ochrony Przyrody należą m.in.: ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody, opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody, opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.


Zamknij przybornik