Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald/ Alleen als Refugialgebiete der Biodiversität. Der Schutz der Straßenalleen als ökologische Korridore und Habitate zur Erhaltung der Biodiversität in der Woiwodschaft Zachodniopomorskie und im Landkreis Vorpommern-Greifswald INT142

Celem projektu jest zachowanie różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Zamysłem projektu jest spowodowanie poszerzenia wiedzy zarządców dróg odnośnie zarządzania alejami. Projekt koncentruje się na zadrzewieniach liniowych Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego zakładając wykonanie waloryzacji zasobów przyrodniczych przy drogach wojewódzkich (województwo zachodniopomorskie) oraz powiatowych (powiat Vorpommern-Greifswald) w tym alej z oceną ich stanu, co pozwoli na zaplanowanie długoterminowej ochrony. Poprawa stanu zadrzewień przydrożnych spowoduje stabilizację dla miejsc bytowania gatunków zwierząt korzystających z drzew jako miejsc gniazdowania, żerowania, schronienia lub szlaku komunikacyjnego oraz występowania gatunków porostów i grzybów związanych z drzewami.

Działania w projekcie obejmują:

1) Opracowanie koncepcji utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla województwa zachodniopomorskiego oraz dla powiatu Vorpommern-Greifswald, w tym:

  • wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego (2 111,04 km),
  • wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przydroży dróg powiatowych w powiecie Vorpommern-Greifswald (556 km),
  • wykonanie ekspertyz dendrologicznych i przyrodniczych z zakresu ornitofauny, herpetofauny, entomofauny, mykologii oraz lichenologii na długości 400 km dróg;

2) Wypracowanie standardów dla utrzymania i ochrony zadrzewień przydrożnych, w tym:szkolenie praktyczne z diagnozy stanu zdrowotnego dla drogowców, wizyty studyjne (po stronie polskiej i niemieckiej), konferencje;

3) Działania ochronne, tj. pielęgnacje najcenniejszych odcinków alej po stronie polskiej i niemieckiej:

  • uroczyste posadzenie alei transgranicznej na reprezentatywnym odcinku drogi (po stronie polskiej i niemieckiej 50 drzew),
  • oznakowanie drzew alejowych kolorblaskami na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg.

 

Finansowanie: w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  https://interreg5a.info/pl/

Partner wiodący: Federacja Zielonych Gaja
Partner projektu: Powiat Vorpommern-Greifswald
Lokalizacja: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Vorpommern-Greifswald

Nr projektu: INT142

Oficjalna strona projektu: http://aleje-alleen-pomerania.eu

 

Zamknij przybornik