Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część III)

8 czerwca 2021
Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część III)

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Kolejny wykaz najciekawszych ogólnodostępnych miejsc z murawami kserotermicznymi, które proponujemy odwiedzić dotyczy gminy Cedynia w województwie zachodniopomorskim.

Jako pierwszy proponujemy jeden z najstarszych w regionie rezerwatów przyrody – „Bielinek”. Obiekt chroniony był już od roku 1927. Obecnie zajmuje powierzchnię ponad 76 ha, a jego celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołów leśnostepowych na zboczach przełomowej doliny Odry ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, m. in. dębu omszonego Quercus pubescens występującego poza granicą zasięgu i na jedynym stanowisku w Polsce oraz gatunków śródziemnomorskich i pontyjskich. Przez rezerwat przebiegają dwa szlaki piesze, w tym jeden dedykowany jest szczególnie miłośnikom muraw:

  • – „Szlak przez murawy” o długości 2141 m;
  • – „Szlak dydaktyczny” o długości 5146 m.

Na trasie szlaków, przebiegających po nieutwardzonych drogach leśnych, usadowiona jest mała infrastruktura turystyczna i liczne tablice informacyjne. Pamiętajmy, że w rezerwacie możemy poruszać się tylko po ww. szlakach!

Najcenniejszymi osobliwościami florystycznymi obiektu, oprócz dębu omszonego, są: nawrot czerwonobłękitny Lithospermum purpurocaeruleum, oman niemiecki Inula germanica (rezerwat jest jednocześnie jedynym stanowiskiem ww. gatunków w Polsce). Ta bardzo rozległa forma ochrony przyrody zlokalizowana jest pomiędzy miejscowości Bielinek, Markocin i Lubiechów Dolny.

Samochody można pozostawić na parkingach leśnych.

Drugim z proponowanych do odwiedzenia obiektów jest rezerwat przyrody „Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego”, nieopodal miejscowości Osinów Dolny. Cel ochrony rezerwatu jest bardzo „rozbudowany”, gdyż polega na zachowaniu wzgórz pokrytych wrzosowiskami oraz stanowisk roślinności kserotermicznej, a w szczególności utrzymaniu bioróżnorodności i organizacji socjalnej organizmów charakterystycznych dla terenów otwartych – wrzosowisk, muraw kserotermicznych i napiaskowych, zachowaniu rodzimych populacji gatunków roślin, grzybów, zwierząt i innych organizmów żywych występujących naturalnie w obrębie wrzosowisk oraz muraw kserotermicznych i napiaskowych, a także ochronie relacji ekologicznych między tymi populacjami oraz siedliskami występującymi w rezerwacie.

Choć obiekt nawiązuje nazwą wyłącznie do wrzosowisk, to murawy kserotermiczne i napiaskowe występują tu mozaikowo na około 15% powierzchni. Od strony drogi wojewódzkiej nr 124 przy rezerwacie zlokalizowany jest parking, od którego bezpośrednio wiedzie ścieżka piesza przez wrzosowiska do punktu widokowego. Ścieżka zaopatrzona jest w infrastrukturę turystyczną – bardzo pomocną przy wspinaczce po wzgórzach. Warto podkreślić, że obiekt i jego bezpośrednie sąsiedztwo leżą w obrębie wzniesień morenowych w paśmie tzw. Karpat Cedyńskich.

Cenną roślinność kserotermiczną, w tym pajęcznicę liliowatą Anthericum liliago i wężymorda stepowego Scorzonera purpurea można dostrzec już ze ścieżki. Pozostałe rzadkie  gatunki ciepłolubne stanowią: turzyca niska Carem supina, ożota zwyczajna Linosyris vulgaris, sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis, wężymord stepowy Scorzonera purpura, ostnica włosowata Stipa capillata. Tu także możemy poruszać się tylko po wyznaczonym szlaku! Bezpośrednio z rezerwatu można ścieżką przejść na sąsiadującą z obiektem Górę Czcibora, tj. miejsce stoczenia legendarnej bitwy pod Cedynią w 972 roku.

Trzecią propozycją jest użytek ekologiczny „Murawa koło Kostrzynka” – uznany w 2006 roku dla zachowania okazałej murawy ostnicowej Potentillo – Stipetum capillatae. Jet to stanowisko m. in. ostnicy włoskowatej Stipa capillata, driakwi gołębiej Scabiosa columbaria, wilżyny ciernistej Ononis spinosa i innych pospolitych gatunków ciepłplubnych. Obiekt zajmuje około 2,50 ha. Na szycie obiektu (zbocza nieużytku pokopalnianego) zlokalizowany jest punkt widokowy z przepięknym widokiem na rozlewiska Odry. Obiekt także zaopatrzony jest w infrastrukturę turystyczną: schody, barierki, wiatę i tablice informacyjne.

Lokalizacja:

 

Wycieczki po murawach kserotermicznych – nie tylko tych z projektu INT162! (część III)

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.

 


Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik