Promocja projektu INT162

3 stycznia 2020

W dniu 30 grudnia 2019 r. na łamach Głosu Szczecińskiego opublikowany został artykuł promujący rozpoczęcie projektu pn. Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym/ Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet (INT162).

     

 

Projekt pn. „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym”

Murawy kserotermiczne zaliczane są do ciepłolubnych zbiorowisk trawiastych o charakterze stepowym. Główny zasięg ich występowania obejmuje strefę kontynentalną położoną na południe i południowy wschód od granic Polski. W naszym kraju murawy mają postać zubożałych i zniekształconych fragmentów stepów. Są to siedliska o specyficznych warunkach mikroklimatycznych – okresowo wysokich temperaturach powietrza i gleby (z gr.: kseros – suchy, thermos ­– gorący) powodowanych dużym nasłonecznieniem oraz nachyleniem stoków. W Polsce występują głównie na obszarze Wyżyny Lubelskiej, Krakowskiej, Kielecko-Sandomierskiej, na Śląsku, w Niecce Nidziańskiej oraz na stromych zboczach w dolinie dolnej Wisły, Odry i Warty. Tuż po ostatnim zlodowaceniu gatunki kserotermiczne porastały znacznie większe przestrzenie. Późniejsze zmiany klimatyczne i działalność człowieka spowodowały zepchnięcie siedlisk kserotermicznych na najbardziej ekstremalne siedliska – strome osypujące się skarpy, zbocza dolin rzecznych, wychodnie skalne itp. Z czasem murawy, mało przydatne gospodarczo, stały się miejscem wypasu zwierząt domowych, głównie owiec i kóz. W ten sposób zyskały półnaturalny charakter kształtowany wielowiekową gospodarką człowieka. Obecnie są to nieużytki, często o bogatej i zróżnicowanej florze, a przede wszystkim miejsca występowania wielu rzadkich i reliktowych gatunków roślin. Spośród gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Roślin na uwagę zasługują m.in. trawy – ostnica powabna, Jana, włosowata, gatunki barwnie wzbogacające murawę jak pajęcznica liliowata, szafirek miękkolistny, storczyk purpurowy czy dziurawiec wytworny. Są to siedliska ważne także dla populacji gatunków cennych w całej Unii Europejskiej (gatunki z załącznika II tzw. Dyrektywy Siedliskowej) zarówno roślin (żmijowiec czerwony, obuwik pospolity, dziewięćsił popłocholistny), jak i zwierząt (gryzonie – suseł perełkowany, smużka stepowa; motyle – modraszek telejus, szlaczkoń szafraniec).To już kolejny projekt prośrodowiskowy realizowany przez Federację Zielonych „GAJA” w województwie zachodniopomorskim. Tym razem Federacja podejmuje próbę ratowania jednego z cenniejszych siedlisk jakim są murawy kserotermiczne. Ich zasoby kurczą się, a murawy mają status zagrożonych siedlisk w Polsce oraz w Europie. Projekt ochrony muraw kserotermicznych realizowany jest wspólnie z niemieckimi partnerami Landkreis Vorpommern-GreifswaldLandschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V., a jego finansowanie w 85% pochodzi z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Murawy kserotermiczne nie są w stanie przetrwać bez umiarkowanej ingerencji człowieka. Zaprzestanie użytkowania spowoduje zarośnięcie muraw krzewami i drzewami w drodze sukcesji naturalnej i zanik stanowisk cennych gatunków roślin. Tylko ochrona czynna jest szansą dla muraw kserotermicznych. W ramach projektu w wybranych lokalizacjach w województwie zachodniopomorskim (park krajobrazowo-naturalistyczny „Dolina Miłości”, rezerwaty przyrody „Stary Przylep” i „Brodogóry”, obszar Natura 2000 Wzgórza Moryńskie PLH320055, obszary przygraniczne Pargowo, Kamieniec, Barnisław) oraz na obszarze Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego (obszary Natura 2000 „Schwarzer Tanger”, „Müllerberge”, „Stettiner Berge”, stara żwirownia Wollin, obszar chronionego krajobrazu Radewitzer Heide, okolice Nadrensee, Büssow, Neuhof, Ladenthin i Pomellen) planowane jest usuwanie podrostu drzew i krzewów oraz koszenie i kontrolowany wypas.

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu osób projekt ochrony muraw kserotermicznych ma szansę być realizowany w województwie zachodniopomorskim. Specjalne podziękowania należą się m.in.: Staroście Polickiemu, pracownikom Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, Wójtowi Gminy Kołbaskowo, Sołtysowi wsi Mętno, prywatnej firmie Igirol z branży rolniczej.

 (tekst i zdjęcie: Marcin Wilhelm)

Partnerzy projektu:

                   

 

 

Zamknij przybornik