Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Centrum Norki Europejskiej”

Informationsveranstaltung im Rahmen des Projekts "Das Europäische Nerzzentrum

25 kwietnia 2022
Zaproszenie na seminarium „Ratowanie gatunku zagrożonego wyginięciem”

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane w ramach projektu „Centrum Norki Europejskiej – modelowysystem działań w zakresie ochrony przyrody w dobie pandemii COVID-19”, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy, w dniu 14 maja 2022 r. w godz. 9:00-13:00. Wstęp wolny.

W trakcie wydarzenia wygłoszona zostanie prelekcja pt. “Centrum Norki Europejskiej – modelowy system działań na rzecz ochrony przyrody w okresie pandemii COVID-19“. Prelekcję wygłosi dr inż. Jakub Skorupski, który od ponad 15 lat zajmuje się tematem ochrony krytycznie zagrożonej wyginięciem norki europejskiej. Po prelekcji przewidziano dyskusję nt. perspektyw i największych wyzwań w ratowaniu gatunku oraz możliwości sprostania im.

Mini-seminarium organizowane jest w ramach projektu „Centrum Norki Europejskiej – modelowy system działań w zakresie ochrony przyrody w dobie pandemii COVID-19”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania) i realizowanego przez stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” w partnerstwie z Rewilding Oder Delta i przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA.

Broszura promująca ochronę norki europejskiej

 

Więcej informacji na stronie internetowej:https://gajanet.pl/projekty/centrum-norki-europejskiej-modelowy-system-dzialan-w-zakresie-ochrony-przyrody-w-dobie-pandemii-covid-19/


Jesienne spotkanie z kulturą w parku "Dolina Miłości" - relacja z wydarzenia

Wir möchten Sie zu einer Informationsveranstaltung im Rahmen des Projekts “Das Europäische Nerzzentrum – ein modellhaftes System von Aktivitäten im Bereich Naturschutz in Zeiten der COVID-19-Pandemie” einladen, die am 14. Mai 2022 von 9.00 bis 13.00 Uhr im Kulturzentrum der Gemeinde Stepnica stattfindet. Der Eintritt ist frei.

Während der Veranstaltung wird ein Vortrag mit dem Titel “Das Europäische Nerzzentrum – ein modellhaftes System von Aktivitäten im Bereich Naturschutz in Zeiten der COVID-19-Pandemie” gehalten. Der Vortrag wird von Dr. Jakub Skorupski präsentiert, der sich seit über 15 Jahren mit dem Schutz des stark gefährdeten Europäischen Nerzes beschäftigt. Nach dem Vortrag folgt eine Diskussion über die Perspektiven und die größten Herausforderungen bei der Rettung der Art sowie über die Möglichkeiten deren Bewältigung.

Das Miniseminar wird im Rahmen des Projekts “Das Europäische Nerzzentrum – ein modellhaftes System von Aktivitäten im Bereich Naturschutz in Zeiten der COVID-19-Pandemie” organisiert, das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Landeshaushalt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen in der Euroregion Pomerania) kofinanziert und von der Föderation der Grünen “GAJA” in Partnerschaft mit Rewilding Oder Delta und mit Unterstützung der Polnischen Gesellschaft für Erhaltungsgenetik LUTREOLA umgesetzt wird.

Broszura promująca ochronę norki europejskiej

Weitere Informationen finden Sie auf der Website:  https://gajanet.pl/projekty/centrum-norki-europejskiej-modelowy-system-dzialan-w-zakresie-ochrony-przyrody-w-dobie-pandemii-covid-19/

Zamknij przybornik