Centrum Norki Europejskiej – modelowy system działań w zakresie ochrony przyrody w dobie pandemii COVID-19 (2021-2022)

Działania:

  • 1. Promocja idei ochrony krytycznie zagrożonej wymarciem norki europejskiej Mustela lutreola.
  • 2. Stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej „Centrum Norki Europejskiej” w języku polskim, niemieckim i angielskim, dedykowanej międzynarodowej współpracy w zakresie biologii konserwatorskiej norki europejskiej.
  • 3. Prowadzenie i rozwijanie współpracy pomiędzy partnerami z Polski i z Niemiec w zakresie ochrony przyrody (transfer wiedzy typu know what i know how, wymiana doświadczeń, wsparcie eksperckie, wzajemna promocja podejmowanych działań).
  • 4. Skatalogowanie i digitalizacja zasobów bibliograficznych i muzealnych poświęconych norce europejskiej.

Partner:

Czas realizacji:

marzec 2021 – sierpień 2022

Strona projektu:

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162
Zamknij przybornik