O nas

O nas

Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” powstało w 1993 r. jako apolityczna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego realizująca swe cele poprzez działania pokojowe. Kolebką organizacji był powołany w roku 1991 Nieformalny Ruch Ekologiczny „GAJA”.  A w roku 1993 uczestnicy ruchu postanowili dołączyć do ogólnopolskiej sieci organizacji ekologicznych Federacja Zielonych i kontynuować swoją działalność jako Federacja Zielonych „GAJA”.

Polem działania Federacji Zielonych „GAJA” jest obszar Polski, a jej strategiczne działania dotyczą czynnej ochrony przyrody, w szczególności ochrony i restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem. Są to projekty o złożonym charakterze, których realizacja wymaga współpracy z instytucjami naukowymi oraz władzami państwowymi różnych szczebli. Swoimi działaniami wypełnia zadania publiczne określone w Konwencji o Różnorodności Biologicznej uchwalonej na Szczycie Ziemi w Rio oraz Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencji Berneńskiej).

Najważniejszymi celami Federacji Zielonych „GAJA” (zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia) są m. in.:

  • działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa naturalnego,
  • zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  • promocja odpowiedzialnych i przyjaznych środowisku naturalnemu postaw konsumenckich,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • organizacja i promocja wolontariatu.

Działamy dla przyrody i dla człowieka. W pewnych obszarach prowadzimy działalność stałą (ciągłą) – są to przeważnie aktywności, które nie wymagają większych nakładów finansowych (np. działalność doradcza) oraz działalność projektową, która w dużej mierze uzależniona jest od otrzymania dofinansowania „z zewnątrz”.

Obecnie Federacja Zielonych „GAJA” jest członkiem międzynarodowej organizacji Coalition Clean Baltic, skupiającej organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony wód i bioróżnorodności Bałtyku. CCB koncentruje swą działalność na czterech płaszczyznach:

  • redukcja szkodliwych składników, które dostają się do Morza Bałtyckiego,
  • profilaktyka przed groźnymi obiektami i działaniami wpływającymi na środowisko morza,
  • zagospodarowywanie i podtrzymywaniu łowisk Bałtyku,
  • ochrona bioróżnorodności Bałtyku i promocja zrównoważonego wykorzystania zasobów morza.

 

Należymy także do European Green Belt AssociationZwiązku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Koalicji „Polska wolna od GMO”, Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym i współpracujemy również w sposób stały ze szwedzką organizacją The Fisheries Secretariat (FISHSEC).

Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” współpracuje z samorządem terytorialnym i administracją publiczną jako przedstawiciel ekologicznych organizacji społecznych w następujących instytucjach: