Promocja projektów INT162 i INT142 w Klubie Seniora OAZA w Szczecinie

17 listopada 2021
Promocja projektów INT162 i INT142 w Klubie Seniora OAZA w Szczecinie

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162

W dniu 17 listopada 2021 r. przedstawiciele Federacji Zielonych „GAJA” zostali zaproszeni na spotkanie Klubu Seniora OAZA przy Oddziale Okręgowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczecinie.

Jednym z głównych celów realizowanych przez Klubu Seniora OAZA jest zapewnienie seniorom możliwości skorzystania z wiedzy przekazywanej przez specjalistów z różnych dziedzin oraz przybliżenie form działania lokalnych organizacji czy instytucji ze Szczecina i okolic. Ponieważ wielu seniorom bliski jest temat ekologii, w tym  ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń, Federacja Zielonych „GAJA” została poproszona o omówienie prowadzonych przez nią działań.

W trakcie spotkania,  przedstawione zostały zasady działania Stowarzyszenia jako NGO. Ponadto, szczegółowo zaprezentowane zostały dwa aktualnie realizowane projekty  pn.: „Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym” INT162 i„Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” INT142. Nie zabrakło także wzmianki o walorach i historii „Doliny Miłości” w Zatoni Dolnej oraz zrealizowanym projekcie pn. „Zmiana koncepcji użytkowania turystycznego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej w celu zabezpieczenia ruchu turystycznego przed następstwami epidemii COVID-19”.

Seniorom rozdano jednocześnie materiały promocyjne wydane w ramach ww. projektów.

 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          Prezentacja projektu INT162 na webinarium poświęconym „Działaniom pielęgnacyjnym muraw kserotermicznych w Niemczech i Polsce”

Projekt Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym finansowany jest z Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany jest także przy wsparciu finansowym Baltic See Conservation Fundation.


 

Wspólna metodyka inwentaryzacji/mapowania muraw kserotermicznych w projekcie INT162          

Das Projekt Schutz der Trockenrasen im deutsch-polnischen Grenzgebiet wird aus dem Kooperationsprogramm INTERREG V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).  Das Projekt wird auch mit finanzieller Unterstützung der Baltic See Conservation Foundation durchgeführt.

Zamknij przybornik